Bedan Contest #05 - Speedrun

Sau đây là một số thông tin về contest:

  • Contest sẽ có tất cả 7 bài (không quá 1500 CF), mỗi bài có vô số lần nộp.
  • Thể thức của contest là ICPC. Tức là với mỗi bài, bạn chỉ có điểm khi AC nó.
  • Thời gian làm bài là 73 phút, bảng xếp hạng sẽ bị ẩn trong suốt thời gian diễn ra.
  • Contest sẽ tính rating cho tất cả các bạn tham gia contest có rating dưới 2100, và sẽ rate ngay sau khi quá trình MOSS hoàn tất.

Chúc các bạn làm bài tốt và đổi màu của mình nhé.

Comments