Bedan Contest #05 - A - Biểu thức

View as PDF

Submit solution


Points: 800
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type

Cho dãy a gồm n phần tử, hãy thêm n-1 dấu +- vào giữa các phần tử để tạo thành một biểu thức có kết quả là lớn nhất.

Input and Output

Input
  • Số nguyên dương n (1 \le n \le 10^6).
  • Dãy a gồm n phần tử a_1, a_2, ..., a_n (1 \le |a_i| \le 10^9).
Output
  • In ra n-1 dấu +- để thêm vào thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Test

Input
3
1 -2 2
Output
-+
Note
  • Với cách thêm 2 dấu -+, ta có 1-(-2)+2 = 5 là lớn nhất.

Comments

There are no comments at the moment.