Judge Uptime Ping Load Runtimes
Judge04 9 days 02:27:21 1.304 ms 0.007 AWK, C, C++03, C++11, C++14, C++17 (64), C++20 (64), Assembly (x64), Pascal, Perl, Python 3, PyPy3, Scratch
Judge05 9 days 02:27:21 0.761 ms 0.008 AWK, C, C++03, C++11, C++14, C++17 (64), C++20 (64), Assembly (x64), Pascal, Perl, Python 3, PyPy3, Scratch
một người âm thầm đứng dưới mưa nhìn em 9 days 02:27:23 1.144 ms 0.007 AWK, C, C++03, C++11, C++14, C++17 (64), C++20 (64), Assembly (x64), Pascal, Perl, Python 3, PyPy3
một người giữa thành phố vẫn cứ chờ em 9 days 02:27:21 0.910 ms 0.007 AWK, C, C++03, C++11, C++14, C++17 (64), C++20 (64), Assembly (x64), Pascal, Perl, Python 3, PyPy3, Scratch
xin lỗi vì những lời hứa... 9 days 02:27:21 1.048 ms 0.008 AWK, C, C++03, C++11, C++14, C++17 (64), C++20 (64), Assembly (x64), Pascal, Perl, Python 3, PyPy3, Scratch