Judge Uptime Ping Load Runtimes
Judge04 00:14:49 1.004 ms 0.003 AWK, C, C++03, C++11, C++14, C++17 (64), C++20 (64), Assembly (x64), Pascal, Perl, Python 3, PyPy3, Scratch
Judge05 00:14:49 0.943 ms 0.003 AWK, C, C++03, C++11, C++14, C++17 (64), C++20 (64), Assembly (x64), Pascal, Perl, Python 3, PyPy3, Scratch
một người âm thầm đứng dưới mưa nhìn em 00:14:45 1.135 ms 0.002 AWK, C, C++03, C++11, C++14, C++17 (64), C++20 (64), Assembly (x64), Pascal, Perl, Python 3, PyPy3
một người giữa thành phố vẫn cứ chờ em 00:14:49 0.991 ms 0.003 AWK, C, C++03, C++11, C++14, C++17 (64), C++20 (64), Assembly (x64), Pascal, Perl, Python 3, PyPy3, Scratch
xin lỗi vì những lời hứa... 00:14:49 1.019 ms 0.003 AWK, C, C++03, C++11, C++14, C++17 (64), C++20 (64), Assembly (x64), Pascal, Perl, Python 3, PyPy3, Scratch