Judge04 Judge05 một người giữa thành phố vẫn cứ chờ em một người âm thầm đứng dưới mưa nhìn em xin lỗi vì những lời hứa...
Assembly (x64) as_x64 2.38
ld_x64 2.38
as_x64 2.38
ld_x64 2.38
as_x64 2.38
ld_x64 2.38
as_x64 2.38
ld_x64 2.38
as_x64 2.38
ld_x64 2.38
AWK awk 1.3.4 awk 1.3.4 awk 1.3.4 awk 1.3.4 awk 1.3.4
C++03 g++ 11 g++ 11 g++ 11 g++ 11 g++ 11
C++11 g++11 11 g++11 11 g++11 11 g++11 11 g++11 11
C++14 g++14 11 g++14 11 g++14 11 g++14 11 g++14 11
C++17 (64) g++17 11 g++17 11 g++17 11 g++17 11 g++17 11
C++20 (64) g++20 11 g++20 11 g++20 11 g++20 11 g++20 11
C gcc 11 gcc 11 gcc 11 gcc 11 gcc 11
Pascal fpc 3.2.2 fpc 3.2.2 fpc 3.2.2 fpc 3.2.2 fpc 3.2.2
Perl perl 5.34.0 perl 5.34.0 perl 5.34.0 perl 5.34.0 perl 5.34.0
PyPy3 pypy3 7.3.9
implementing python 3.8.13
pypy3 7.3.9
implementing python 3.8.13
pypy3 7.3.9
implementing python 3.8.13
pypy3 7.3.9
implementing python 3.8.13
pypy3 7.3.9
implementing python 3.8.13
Python 3 python3 3.10.12 python3 3.10.12 python3 3.10.12 python3 3.10.12 python3 3.10.12
Scratch scratch scratch scratch scratch