Bedan Contest #05 - D - Phép cộng

View as PDF

Submit solution


Points: 1100
Time limit: 1.0s
Memory limit: 16M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem types

Hãy để ý rằng bộ nhớ của bài này khá bất thường và khác với các bài còn lại, cụ thể là 16 MB.

Cho 2 dãy bit s_1s_2 lần lượt biểu diễn ab trong hệ nhị phân. Hãy tìm dãy bit s_3 biểu diễn a+b trong hệ nhị phân.

Input and Output

Input
  • Dãy bit s_1 gồm các bit 01 (1 \le |s_1| \le 10^5).
  • Dãy bit s_2 gồm các bit 01 (1 \le |s_2| \le 10^5).
Output
  • In ra dãy bit s_3 gồm các bit 01 thỏa mãn.

Test

Input
1101
1000
Output
10101
Note
  • 13_{10} = 1101_{2}; 8_{10} = 1000_{2}; 21_{10} = 10101_{2}

Comments