Bedan Contest #05 - E - Tổng chữ số

View as PDF

Submit solution


Points: 1300
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem types

Ta định nghĩa S(n) là tổng chữ số của n trong hệ thập phân.

Cho số nguyên dương n, hãy tìm 1 cặp số (x, y) thỏa mãn:

  • 1 \le x \le n; 1 \le y \le n.
  • x+S(x)+y+S(y) = n.

Input and Output

Input
  • Số nguyên dương t (1 \le t \le 10^5).
  • t dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 1 số nguyên dương n (1 \le n \le 10^{18}).
Output
  • Với mỗi dòng, hãy in ra cặp số (x, y) thỏa mãn. Nếu không có, hãy in ra -1.

Test

Input
2
12
7
Output
2 4
-1

Comments

There are no comments at the moment.