Thi thử HSG9 2024 - Ngày 7

  • Contest thi thử HSG9 của team TLEOJ, ngày thi thứ bảy.
  • Đề thi gồm 3 đến 5 bài, tính theo thang điểm 20.
  • Tất cả các bài đều nhập xuất qua file.
  • Mỗi bài được nộp tối đa 3 lần. Thí sinh chỉ được biết điểm bài nộp của mình sau khi kết thúc kỳ thi.
  • Xem đầy đủ thể lệ tại: https://hackmd.io/@NguyenHuuNhatQuang/ryZSuQWi6
Comments

There are no comments at the moment.