100 / 100
AC | C++17 (64)
flo vào 11:57 a.m. 22 may, 2024
11.19s
3.4 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
Sunlight vào 10:50 p.m. 10 feb, 2024
12.42s
3.4 MB
100 / 100
AC | CPP20
hungcubuso1vn vào 11:51 p.m. 18 feb, 2024
13.36s
3.4 MB
100 / 100
AC | CPP20
khoavn1995 vào 9:00 p.m. 23 may, 2024
13.79s
3.4 MB
100 / 100
AC | CPP20
Auter_Xpace vào 6:07 p.m. 23 may, 2024
14.16s
3.4 MB
100 / 100
AC | C++11
KhoaNe53 vào 6:01 p.m. 22 may, 2024
15.12s
3.4 MB
100 / 100
AC | CPP20
tha_cho_em vào 9:09 p.m. 22 may, 2024
15.91s
3.4 MB
100 / 100
AC | CPP20
NgVanMinh vào 1:21 p.m. 22 may, 2024
17.14s
7.2 MB
100 / 100
AC | CPP20
siquy3001 vào 1:01 p.m. 22 may, 2024
40.86s
3.4 MB
92 / 100
TLE | CPP20
son2008 vào 11:55 p.m. 18 feb, 2024
---
156.0 MB
84 / 100
RTE | C++17 (64)
NhuDat vào 10:24 p.m. 18 feb, 2024
22.30s
79.7 MB
HungMessi vào 9:26 a.m. 20 feb, 2024
35.10s
162.0 MB
84 / 100
TLE | C++17 (64)
kinii vào 9:41 p.m. 18 feb, 2024
---
3.4 MB
75 / 100
TLE | CPP20
sad vào 10:28 p.m. 18 feb, 2024
---
8.1 MB
68 / 100
RTE | CPP20
Ejen vào 9:23 p.m. 18 feb, 2024
11.96s
82.5 MB
68 / 100
RTE | CPP20
phdungungungu1 vào 9:27 p.m. 18 feb, 2024
12.58s
157.1 MB
68 / 100
RTE | C++14
Noobcoder vào 8:28 p.m. 18 feb, 2024
31.48s
41.4 MB
68 / 100
RTE | C++17 (64)
duongquocbao vào 9:29 p.m. 18 feb, 2024
37.76s
79.7 MB
68 / 100
RTE | CPP20
Habaxl vào 9:41 p.m. 18 feb, 2024
38.73s
156.2 MB
68 / 100
RTE | C++17 (64)
nathan4690 vào 10:01 p.m. 18 feb, 2024
39.29s
156.0 MB
68 / 100
TLE | CPP20
hainam2k9 vào 10:07 p.m. 18 feb, 2024
---
79.7 MB
68 / 100
RTE | C++17 (64)
Nguyen_Pham_Hai_Duong vào 1:25 p.m. 19 feb, 2024
72.30s
79.7 MB
68 / 100
TLE | C++14
hmanh2007 vào 9:58 p.m. 18 feb, 2024
---
44.4 MB
tanduc111 vào 9:58 p.m. 18 feb, 2024
3.16s
7.7 MB
56 / 100
IR | PAS
ngochan1206 vào 10:00 p.m. 18 feb, 2024
5.82s
8.4 MB
thanhbinh13 vào 1:25 p.m. 23 may, 2024
6.33s
21.4 MB
56 / 100
RTE | CPP20
tuongtaylor vào 10:09 p.m. 18 feb, 2024
8.97s
4.9 MB
56 / 100
RTE | C++14
nguyentaint1412 vào 3:44 p.m. 3 mar, 2024
14.06s
26.2 MB
56 / 100
RTE | C++03
Jour vào 9:53 p.m. 18 feb, 2024
19.42s
10.9 MB
56 / 100
IR | PAS
hoangminhkhanh2010 vào 9:34 p.m. 18 feb, 2024
30.13s
28.0 MB
56 / 100
RTE | CPP20
sweetwibu2k8 vào 9:34 p.m. 18 feb, 2024
45.41s
16.3 MB
56 / 100
IR | PAS
fpccvn vào 9:49 p.m. 18 feb, 2024
66.83s
308.1 MB
56 / 100
TLE | CPP20
UMPxM416 vào 8:53 p.m. 18 feb, 2024
---
210.8 MB
56 / 100
TLE | C++14
thiennhan1407 vào 10:04 p.m. 18 feb, 2024
---
6.9 MB
VilleClaude vào 10:13 p.m. 18 feb, 2024
23.42s
3.6 MB
Ecec243 vào 10:33 p.m. 18 feb, 2024
25.82s
3.6 MB
40 / 100
TLE | C++14
tinhnopro vào 10:04 p.m. 18 feb, 2024
---
6.4 MB
37 / 100
TLE | C++17 (64)
GIOS vào 5:50 p.m. 24 may, 2024
---
3.4 MB
20 / 100
TLE | C++14
dabau vào 9:15 p.m. 25 may, 2024
---
3.4 MB
20 / 100
TLE | C++14
SolraNeubauler vào 9:43 p.m. 18 feb, 2024
---
82.5 MB
20 / 100
TLE | C++17 (64)
Quangdhtq vào 9:33 p.m. 18 feb, 2024
---
3.4 MB
20 / 100
TLE | C++17 (64)
phamminhhoang1234 vào 9:50 p.m. 18 feb, 2024
---
3.4 MB
20 / 100
TLE | C++17 (64)
Fellowjhanya vào 9:46 p.m. 18 feb, 2024
---
3.4 MB
20 / 100
TLE | CPP20
hungeazy08 vào 9:27 p.m. 18 feb, 2024
---
3.4 MB
20 / 100
TLE | CPP20
_inaccurate vào 10:09 p.m. 18 feb, 2024
---
3.4 MB
20 / 100
TLE | CPP20
hungviet vào 9:27 p.m. 18 feb, 2024
---
3.4 MB
20 / 100
TLE | C++14
baba2k7 vào 10:13 p.m. 18 feb, 2024
---
3.4 MB
20 / 100
TLE | C++17 (64)
LeQuangLiem vào 8:55 p.m. 18 feb, 2024
---
64.7 MB