100 / 100
AC | CPP20
hungcubuso1vn vào 12:29 p.m. 24 feb, 2024
3.33s
10.3 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
Sunlight vào 8:58 p.m. 10 feb, 2024
3.41s
14.9 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
kinii vào 9:27 p.m. 19 feb, 2024
3.62s
14.9 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
siquy3001 vào 9:48 p.m. 20 feb, 2024
3.90s
10.3 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
zonotaro vào 9:26 p.m. 19 feb, 2024
4.09s
35.6 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
gmozzff vào 11:09 a.m. 19 feb, 2024
4.39s
14.9 MB
100 / 100
AC | CPP20
son2008 vào 9:22 p.m. 4 may, 2024
5.15s
24.8 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
Yumesekai239 vào 9:04 p.m. 4 may, 2024
6.22s
27.0 MB
100 / 100
AC | CPP20
Ejen vào 8:37 p.m. 18 feb, 2024
6.83s
46.1 MB
100 / 100
AC | CPP20
VilleClaude vào 9:07 p.m. 18 feb, 2024
9.06s
7.7 MB
99 / 100
TLE | CPP20
neal vào 4:44 p.m. 20 feb, 2024
---
7.1 MB
96 / 100
TLE | C++17 (64)
Nhi_Yen vào 12:56 p.m. 19 feb, 2024
---
46.1 MB
93 / 100
TLE | C++17 (64)
nathan4690 vào 9:53 p.m. 18 feb, 2024
---
46.1 MB
81 / 100
TLE | CPP20
phuthien2709 vào 9:42 p.m. 18 feb, 2024
---
7.7 MB
81 / 100
TLE | C++14
Noobcoder vào 10:11 p.m. 18 feb, 2024
---
7.4 MB
81 / 100
TLE | CPP20
Shiba_Engine vào 9:35 p.m. 18 feb, 2024
---
6.8 MB
81 / 100
TLE | C++14
binhan2009 vào 10:34 p.m. 18 feb, 2024
---
6.8 MB
81 / 100
TLE | C++11
thangtrung1101 vào 9:24 p.m. 18 feb, 2024
---
7.4 MB
81 / 100
TLE | C++17 (64)
thanhtam vào 6:54 p.m. 19 feb, 2024
---
6.8 MB
80 / 100
TLE | C++17 (64)
minhthu_k16 vào 9:05 p.m. 18 feb, 2024
---
8.4 MB
79 / 100
TLE | C++14
HungMessi vào 9:19 p.m. 18 feb, 2024
---
7.6 MB
79 / 100
TLE | CPP20
phdungungungu1 vào 10:14 p.m. 18 feb, 2024
---
14.2 MB
79 / 100
TLE | C++17 (64)
LeQuangLiem vào 8:39 p.m. 18 feb, 2024
---
14.3 MB
75 / 100
TLE | CPP20
daotuankhoi09 vào 10:11 p.m. 18 feb, 2024
---
10.3 MB
75 / 100
TLE | C++17 (64)
NhuDat vào 9:47 p.m. 18 feb, 2024
---
11.4 MB
74 / 100
TLE | C++17 (64)
Nguyen_Pham_Hai_Duong vào 10:10 p.m. 18 feb, 2024
---
11.4 MB
74 / 100
TLE | CPP20
tuongtaylor vào 9:40 p.m. 18 feb, 2024
---
11.4 MB
74 / 100
TLE | C++14
duongquanga3k27 vào 9:27 p.m. 18 feb, 2024
---
11.4 MB
73 / 100
TLE | CPP20
tanduc111 vào 9:37 p.m. 18 feb, 2024
---
22.4 MB
73 / 100
TLE | PYPY3
nhuy123 vào 9:49 p.m. 18 feb, 2024
---
73.3 MB
73 / 100
TLE | PY3
Duo4 vào 2:15 p.m. 19 feb, 2024
---
52.9 MB
72 / 100
TLE | C++17 (64)
Fellowjhanya vào 9:29 p.m. 18 feb, 2024
---
7.4 MB
72 / 100
TLE | CPP20
LucFr3 vào 10:35 a.m. 19 mar, 2024
---
6.8 MB
72 / 100
TLE | PAS
phambanghia vào 10:05 p.m. 18 feb, 2024
---
26.8 MB
72 / 100
TLE | C++14
thiennhan1407 vào 9:17 p.m. 18 feb, 2024
---
53.4 MB
71 / 100
TLE | C++17 (64)
phamminhhoang1234 vào 9:38 p.m. 18 feb, 2024
---
11.3 MB
71 / 100
TLE | CPP20
hungeazy08 vào 8:57 p.m. 18 feb, 2024
---
53.1 MB
71 / 100
TLE | C++14
tinhnopro vào 10:03 p.m. 18 feb, 2024
---
45.8 MB
70 / 100
RTE | CPP20
UMPxM416 vào 8:35 p.m. 18 feb, 2024
38.46s
5.9 MB
69 / 100
IR | PYPY3
Sherlock_Walker vào 9:36 p.m. 18 feb, 2024
91.28s
155.4 MB
69 / 100
TLE | C++17 (64)
duongquocbao vào 9:57 p.m. 18 feb, 2024
---
6.8 MB
68 / 100
TLE | PAS
Phuong_hk2k9 vào 9:32 p.m. 19 feb, 2024
---
25.2 MB
68 / 100
TLE | C++14
SolraNeubauler vào 8:45 p.m. 18 feb, 2024
---
48.8 MB
66 / 100
TLE | C++17 (64)
Vkhang vào 9:49 p.m. 18 feb, 2024
---
10.3 MB
66 / 100
TLE | PAS
Phan_Vinh_Nhan_2769 vào 9:15 p.m. 19 feb, 2024
---
25.3 MB
66 / 100
TLE | PAS
huynhkhai vào 8:54 p.m. 19 feb, 2024
---
26.1 MB
66 / 100
TLE | PAS
fpccvn vào 9:38 p.m. 18 feb, 2024
---
25.6 MB
63 / 100
TLE | C++17 (64)
datdat2kk5 vào 3:58 p.m. 3 mar, 2024
---
12.7 MB
62 / 100
TLE | C++14
hmanh2007 vào 9:57 p.m. 18 feb, 2024
---
10.3 MB
62 / 100
TLE | C++03
Jour vào 10:06 p.m. 18 feb, 2024
---
10.9 MB