100 / 100
AC | CPP20
thuan2201 vào 8:57 p.m. 18 feb, 2024
0.90s
3.4 MB
100 / 100
AC | CPP20
nguyendinhtien22022009 vào 8:57 p.m. 18 feb, 2024
0.94s
3.4 MB
100 / 100
AC | CPP20
daotuankhoi09 vào 9:30 p.m. 18 feb, 2024
0.95s
3.4 MB
100 / 100
AC | CPP20
tiendat175 vào 10:14 p.m. 18 feb, 2024
1.11s
4.1 MB
100 / 100
AC | CPP20
khoavn1995 vào 12:07 p.m. 25 feb, 2024
1.19s
3.6 MB
100 / 100
AC | PAS
fpccvn vào 8:15 p.m. 18 feb, 2024
1.26s
25.7 MB
100 / 100
AC | C++14
HungMessi vào 8:35 p.m. 18 feb, 2024
1.32s
4.1 MB
100 / 100
AC | C++14
hmanh2007 vào 8:23 p.m. 18 feb, 2024
1.40s
4.1 MB
100 / 100
AC | PAS
thinhqw48 vào 8:17 p.m. 18 feb, 2024
1.45s
768.0 KB
100 / 100
AC | CPP20
lynkxinhthe vào 8:08 p.m. 18 feb, 2024
1.46s
4.1 MB
100 / 100
AC | C++14
Tatooka vào 3:32 p.m. 23 feb, 2024
1.51s
7.1 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
Kiet07 vào 9:21 a.m. 19 feb, 2024
1.55s
3.4 MB
100 / 100
AC | CPP20
hungeazy08 vào 10:53 p.m. 18 feb, 2024
1.61s
4.1 MB
100 / 100
AC | C++11
nguyen83 vào 2:15 p.m. 28 feb, 2024
1.61s
3.2 MB
100 / 100
AC | C++11
KhoaNe53 vào 6:08 p.m. 22 may, 2024
1.62s
3.5 MB
100 / 100
AC | C++14
dabau vào 9:07 p.m. 25 may, 2024
1.65s
4.2 MB
100 / 100
AC | C++14
tinhnopro vào 8:36 a.m. 19 feb, 2024
1.83s
3.4 MB
100 / 100
AC | C++14
phuocpc23 vào 11:05 p.m. 18 feb, 2024
1.84s
3.4 MB
100 / 100
AC | CPP20
longvippro vào 4:13 p.m. 22 may, 2024
1.99s
4.2 MB
100 / 100
AC | C++14
duongquanga3k27 vào 8:47 p.m. 18 feb, 2024
2.07s
4.1 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
nathan4690 vào 9:06 p.m. 18 feb, 2024
2.08s
4.1 MB
100 / 100
AC | CPP20
donhatnam vào 8:23 a.m. 27 feb, 2024
2.08s
4.1 MB
100 / 100
AC | CPP20
son2008 vào 7:59 p.m. 18 feb, 2024
2.11s
4.7 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
Nguyen_Pham_Hai_Duong vào 9:42 p.m. 18 feb, 2024
2.16s
4.1 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
NhuDat vào 9:38 p.m. 18 feb, 2024
2.17s
3.4 MB
100 / 100
AC | CPP20
hungcubuso1vn vào 8:35 p.m. 18 feb, 2024
2.22s
3.4 MB
100 / 100
AC | CPP20
Habaxl vào 11:24 p.m. 18 feb, 2024
2.22s
4.3 MB
100 / 100
AC | CPP20
Zan vào 8:13 a.m. 20 feb, 2024
2.40s
3.4 MB
100 / 100
AC | C++03
Jour vào 10:32 p.m. 18 feb, 2024
2.46s
4.9 MB
100 / 100
AC | CPP20
Shiba_Engine vào 9:01 p.m. 18 feb, 2024
2.48s
3.8 MB
100 / 100
AC | CPP20
NgVanMinh vào 1:03 p.m. 22 may, 2024
2.55s
4.1 MB
100 / 100
AC | CPP20
thanhbinh13 vào 3:44 p.m. 22 may, 2024
2.56s
4.2 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
andyphake vào 1:12 a.m. 26 may, 2024
2.61s
3.5 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
phamminhhoang1234 vào 8:23 p.m. 18 feb, 2024
2.64s
3.8 MB
100 / 100
AC | CPP20
MinhKhoi vào 8:57 p.m. 29 feb, 2024
2.74s
4.1 MB
100 / 100
AC | CPP20
tktungtd vào 2:28 p.m. 22 may, 2024
2.75s
3.8 MB
100 / 100
AC | CPP20
DOG vào 9:13 p.m. 18 feb, 2024
2.78s
4.9 MB
100 / 100
AC | CPP20
turtle vào 5:44 p.m. 26 may, 2024
2.81s
4.2 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
phoai2009 vào 7:13 p.m. 26 may, 2024
2.93s
3.4 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
kinii vào 8:56 p.m. 18 feb, 2024
3.05s
3.4 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
Sunlight vào 11:32 p.m. 17 feb, 2024
3.05s
3.4 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
flo vào 9:40 a.m. 22 may, 2024
3.14s
3.5 MB
100 / 100
AC | PAS
playerpro1 vào 8:38 a.m. 20 feb, 2024
3.15s
25.4 MB
100 / 100
AC | CPP20
phdungungungu1 vào 9:09 p.m. 18 feb, 2024
3.26s
3.4 MB
100 / 100
AC | CPP20
quanto vào 8:41 p.m. 18 feb, 2024
3.34s
3.4 MB
100 / 100
AC | CPP20
sweetwibu2k8 vào 12:19 p.m. 19 feb, 2024
3.39s
3.8 MB
100 / 100
AC | CPP20
cohenthanhxuan vào 12:46 p.m. 19 feb, 2024
3.48s
3.8 MB
100 / 100
AC | CPP20
UMPxM416 vào 7:56 p.m. 18 feb, 2024
3.70s
4.1 MB
100 / 100
AC | CPP20
Auter_Xpace vào 4:45 p.m. 22 may, 2024
3.81s
4.1 MB
100 / 100
AC | CPP20
sad vào 10:26 p.m. 18 feb, 2024
3.95s
4.1 MB