100 / 100
AC | C++17 (64)
flo vào 11:08 a.m. 22 may, 2024
4.14s
6.4 MB
100 / 100
AC | CPP20
hungcubuso1vn vào 9:34 p.m. 18 feb, 2024
5.13s
6.0 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
huyhau6a2 vào 9:44 p.m. 18 feb, 2024
9.79s
6.2 MB
100 / 100
AC | C++11
KhoaNe53 vào 10:16 p.m. 22 may, 2024
11.52s
19.6 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
ntkphong vào 9:08 p.m. 2 mar, 2024
12.34s
7.4 MB
100 / 100
AC | CPP20
NgVanMinh vào 3:38 p.m. 22 may, 2024
12.66s
19.2 MB
100 / 100
AC | C++11
vnedu vào 5:13 p.m. 6 apr, 2024
13.78s
6.4 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
Sunlight vào 5:44 p.m. 16 feb, 2024
17.62s
7.4 MB
100 / 100
AC | CPP20
siquy3001 vào 11:34 p.m. 24 may, 2024
18.08s
6.1 MB
100 / 100
AC | CPP20
TranSiQuy vào 10:37 a.m. 30 may, 2024
18.97s
6.1 MB
100 / 100
AC | CPP20
tha_cho_em vào 9:06 p.m. 24 may, 2024
19.44s
6.4 MB
77 / 100
TLE | CPP20
escobrand vào 5:43 p.m. 10 mar, 2024
---
915.5 MB
76 / 100
TLE | CPP20
sad vào 10:24 p.m. 18 feb, 2024
---
17.9 MB
47 / 100
RTE | CPP20
son2008 vào 12:53 a.m. 19 feb, 2024
23.56s
479.4 MB
Jour vào 6:21 p.m. 22 may, 2024
6.16s
169.4 MB
46 / 100
RTE | CPP20
Ejen vào 9:16 p.m. 18 feb, 2024
13.90s
222.2 MB
46 / 100
TLE | C++17 (64)
NhuDat vào 11:31 a.m. 19 feb, 2024
---
1.1 GB
45 / 100
RTE | CPP20
Shiba_Engine vào 10:04 p.m. 18 feb, 2024
12.62s
162.0 MB
37 / 100
TLE | C++14
hmanh2007 vào 9:59 p.m. 18 feb, 2024
---
464.4 MB
37 / 100
TLE | C++14
SolraNeubauler vào 9:32 p.m. 18 feb, 2024
---
750.9 MB
35 / 100
TLE | CPP20
Auter_Xpace vào 5:10 p.m. 25 may, 2024
---
1.1 GB
33 / 100
RTE | CPP20
phdungungungu1 vào 9:55 p.m. 18 feb, 2024
23.81s
532.3 MB
29 / 100
RTE | C++14
dabau vào 8:18 p.m. 25 may, 2024
4.14s
3.4 MB
29 / 100
RTE | CPP20
Habaxl vào 8:53 p.m. 19 feb, 2024
25.31s
690.6 MB
29 / 100
RTE | CPP20
thanhbinh13 vào 5:25 p.m. 22 may, 2024
46.69s
113.5 MB
21 / 100
RTE | CPP20
VilleClaude vào 10:00 p.m. 18 feb, 2024
12.75s
3.4 MB
20 / 100
RTE | C++17 (64)
Vkhang vào 10:09 p.m. 18 feb, 2024
15.65s
42.8 MB
20 / 100
IR | PYPY3
NGUYEN2007_1 vào 10:08 p.m. 18 feb, 2024
16.84s
123.6 MB
20 / 100
IR | PY3
Duo4 vào 3:11 p.m. 19 feb, 2024
38.12s
29.3 MB
20 / 100
RTE | C++17 (64)
kinii vào 11:26 p.m. 18 feb, 2024
57.34s
373.5 MB
20 / 100
RTE | C++17 (64)
LeQuangLiem vào 9:10 p.m. 18 feb, 2024
69.86s
1.1 GB
19 / 100
RTE | CPP20
khoavn1995 vào 11:25 p.m. 23 may, 2024
22.59s
48.4 MB
duongquocbao vào 9:15 p.m. 18 feb, 2024
0.70s
3.4 MB
18 / 100
TLE | C++14
Noobcoder vào 8:44 p.m. 18 feb, 2024
---
1.0 GB
15 / 100
RTE | PAS
hoangminhkhanh2010 vào 10:00 p.m. 18 feb, 2024
4.21s
53.4 MB
11 / 100
RTE | CPP20
tuongtaylor vào 10:08 p.m. 18 feb, 2024
2.66s
26.2 MB
9 / 100
RTE | CPP20
hungeazy08 vào 9:47 p.m. 18 feb, 2024
63.28s
267.6 MB
8 / 100
RTE | C++11
i_love_vicky_nhat_le vào 12:48 p.m. 23 may, 2024
114.00s
471.9 MB
6 / 100
TLE | C++17 (64)
phamminhhoang1234 vào 10:13 p.m. 18 feb, 2024
---
3.4 MB
6 / 100
TLE | PY3
nhuy123 vào 10:03 p.m. 18 feb, 2024
---
233.2 MB
DongHa vào 10:09 p.m. 18 feb, 2024
0.67s
3.4 MB
ngochan1206 vào 10:01 p.m. 18 feb, 2024
0.47s
39.2 MB