Thi thử HSG9 2024 - Ngày 1

 • Contest thi thử HSG9 của team TLEOJ, ngày thi thứ nhất.
 • Đề thi gồm 3 đến 5 bài, tính theo thang điểm 20.
 • Contest rated cho các bạn có rating dưới 2000.
 • Tất cả các bài đều nhập xuất qua file.
 • Mỗi bài được nộp tối đa 3 lần. Thí sinh chỉ được biết điểm bài nộp của mình sau khi kết thúc kỳ thi.
 • Xem đầy đủ thể lệ tại: https://hackmd.io/@NguyenHuuNhatQuang/ryZSuQWi6
Comments


 • -8
  2 10:47 p.m. 12 feb, 2024

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.