100 / 100
AC | CPP20
LmaoLmao vào 9:18 p.m. 12 feb, 2024
5.52s
8.8 MB
100 / 100
AC | CPP20
FoolestBoy vào 9:54 p.m. 12 feb, 2024
5.96s
10.1 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
nathan4690 vào 9:02 p.m. 12 feb, 2024
5.98s
14.9 MB
100 / 100
AC | C++11
NhuDat vào 11:59 a.m. 13 feb, 2024
6.03s
10.7 MB
100 / 100
AC | CPP20
lftroq vào 9:38 p.m. 12 feb, 2024
6.25s
14.9 MB
100 / 100
AC | CPP20
hungcubuso1vn vào 8:11 p.m. 12 feb, 2024
6.30s
8.1 MB
100 / 100
AC | C++11
huyhau6a2 vào 4:02 p.m. 12 feb, 2024
6.36s
8.1 MB
100 / 100
AC | C++14
phuocpc23 vào 1:38 p.m. 13 feb, 2024
6.40s
6.2 MB
100 / 100
AC | CPP20
hainam2k9 vào 11:43 a.m. 13 feb, 2024
6.45s
8.8 MB
100 / 100
AC | C++14
Nguyen_Pham_Hai_Duong vào 12:35 p.m. 13 feb, 2024
6.47s
12.2 MB
100 / 100
AC | CPP20
tiendat175 vào 10:33 a.m. 13 feb, 2024
6.53s
6.9 MB
100 / 100
AC | CPP20
LuongQuocBao vào 10:00 p.m. 9 may, 2024
6.69s
7.9 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
flo vào 9:31 a.m. 22 may, 2024
6.70s
9.3 MB
100 / 100
AC | CPP20
NgVanMinh vào 12:58 p.m. 22 may, 2024
6.70s
9.4 MB
100 / 100
AC | C++11
NGUYEN2007_1 vào 6:06 p.m. 6 apr, 2024
6.77s
10.0 MB
100 / 100
AC | CPP20
winhmm vào 11:32 a.m. 13 feb, 2024
6.82s
13.7 MB
100 / 100
AC | CPP20
ngtlong09 vào 9:10 p.m. 12 feb, 2024
6.91s
15.4 MB
100 / 100
AC | CPP20
sweetwibu2k8 vào 8:47 a.m. 13 feb, 2024
7.02s
8.2 MB
100 / 100
AC | CPP20
daotuankhoi09 vào 11:06 p.m. 12 feb, 2024
7.02s
16.6 MB
100 / 100
AC | C++14
td219 vào 8:35 p.m. 12 feb, 2024
7.09s
16.7 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
khoad vào 9:59 a.m. 24 feb, 2024
7.32s
15.1 MB
100 / 100
AC | CPP20
habach2008 vào 12:24 p.m. 25 feb, 2024
7.42s
15.1 MB
100 / 100
AC | CPP20
hnhbinhnd vào 10:16 a.m. 26 may, 2024
7.55s
23.3 MB
100 / 100
AC | C++14
tinhnopro vào 4:07 p.m. 13 feb, 2024
7.60s
9.9 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
duyoke vào 8:44 p.m. 12 feb, 2024
7.60s
9.7 MB
100 / 100
AC | CPP20
khoavn1995 vào 10:45 a.m. 23 may, 2024
7.67s
16.7 MB
100 / 100
AC | C++11
KhoaNe53 vào 4:08 p.m. 22 may, 2024
7.79s
12.9 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
siquy3001 vào 11:20 a.m. 22 may, 2024
7.88s
6.8 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
nguyenvanphu2 vào 1:13 p.m. 13 feb, 2024
7.95s
15.6 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
nguyenlamkhanh vào 7:14 p.m. 13 feb, 2024
7.99s
8.8 MB
100 / 100
AC | CPP20
turtle vào 3:39 p.m. 24 may, 2024
7.99s
10.9 MB
100 / 100
AC | CPP20
phdungungungu1 vào 8:54 p.m. 12 feb, 2024
8.12s
12.2 MB
100 / 100
AC | C++14
_nhphuc vào 4:44 p.m. 13 feb, 2024
8.30s
10.5 MB
100 / 100
AC | C++14
baba2k7 vào 5:00 p.m. 15 feb, 2024
8.45s
12.2 MB
100 / 100
AC | CPP20
KhachDuLichj vào 11:06 a.m. 14 feb, 2024
8.54s
17.0 MB
100 / 100
AC | CPP20
hoangkhang101 vào 2:55 p.m. 15 feb, 2024
8.63s
16.0 MB
100 / 100
AC | CPP20
son2008 vào 4:08 p.m. 14 feb, 2024
8.96s
16.5 MB
100 / 100
AC | C++14
Ahjin vào 8:34 p.m. 12 feb, 2024
9.09s
7.9 MB
100 / 100
AC | CPP20
thuan2201 vào 9:36 p.m. 12 feb, 2024
10.99s
20.1 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
andyphake vào 11:52 p.m. 25 may, 2024
11.44s
15.8 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
ThienNhan vào 9:36 a.m. 13 feb, 2024
11.50s
6.2 MB
100 / 100
AC | CPP20
thanhbinh13 vào 1:27 p.m. 23 may, 2024
11.54s
29.1 MB
100 / 100
AC | CPP20
VilleClaude vào 9:31 p.m. 12 feb, 2024
11.95s
20.7 MB
100 / 100
AC | PAS
KTK vào 2:23 p.m. 5 mar, 2024
12.48s
3.1 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
minh2202200 vào 12:47 a.m. 13 feb, 2024
12.50s
20.2 MB
100 / 100
AC | CPP20
tktungtd vào 12:59 p.m. 22 may, 2024
12.98s
26.4 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
GIOS vào 9:33 p.m. 22 may, 2024
13.04s
7.0 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
nawasaki vào 8:32 p.m. 12 feb, 2024
13.63s
63.1 MB
100 / 100
AC | CPP20
hungviet vào 9:47 p.m. 12 feb, 2024
13.65s
20.1 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
nguyenminhhieucnt vào 6:56 p.m. 13 feb, 2024
13.70s
18.6 MB