100 / 100
AC | CPP20
MinhKhoi vào 4:50 p.m. 14 feb, 2024
2.04s
26.6 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
nguyenvanphu2 vào 1:28 p.m. 13 feb, 2024
2.52s
15.1 MB
100 / 100
AC | CPP20
TuanAnhTank vào 11:36 p.m. 12 feb, 2024
2.74s
15.1 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
Sunlight vào 9:24 p.m. 5 feb, 2024
2.83s
14.9 MB
100 / 100
AC | CPP20
hainam2k9 vào 10:57 a.m. 13 feb, 2024
3.78s
8.8 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
ngothecuong07 vào 3:50 p.m. 16 feb, 2024
3.98s
13.1 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
Vkhang vào 9:12 p.m. 12 feb, 2024
4.36s
11.8 MB
100 / 100
AC | CPP20
_iro_ vào 11:12 a.m. 13 feb, 2024
4.43s
13.7 MB
100 / 100
AC | C++14
zNatsumi vào 3:56 p.m. 16 feb, 2024
4.64s
13.1 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
nathan4690 vào 9:29 p.m. 12 feb, 2024
4.66s
10.3 MB
100 / 100
AC | C++11
KhoaNe53 vào 12:33 p.m. 13 feb, 2024
4.86s
10.3 MB
100 / 100
AC | CPP20
winhmm vào 12:09 p.m. 13 feb, 2024
5.06s
11.8 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
flo vào 9:09 a.m. 18 apr, 2024
5.31s
10.1 MB
100 / 100
AC | C++03
Jour vào 10:00 a.m. 13 feb, 2024
5.36s
10.3 MB
100 / 100
AC | C++14
_nhphuc vào 8:10 p.m. 12 feb, 2024
5.75s
13.7 MB
100 / 100
AC | CPP20
hungcubuso1vn vào 11:09 p.m. 12 feb, 2024
5.77s
10.7 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
Kiet07 vào 10:28 a.m. 17 feb, 2024
5.83s
7.5 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
Nguyen_Pham_Hai_Duong vào 3:53 p.m. 16 feb, 2024
5.91s
10.3 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
duyhoanho vào 4:14 p.m. 16 feb, 2024
5.94s
10.3 MB
100 / 100
AC | CPP20
neal vào 7:41 p.m. 13 feb, 2024
6.26s
8.6 MB
100 / 100
AC | CPP20
thuan2201 vào 9:05 a.m. 13 feb, 2024
6.44s
15.1 MB
100 / 100
AC | CPP20
LukaUru vào 11:04 p.m. 12 feb, 2024
6.45s
18.4 MB
100 / 100
AC | CPP20
VilleClaude vào 8:24 a.m. 13 feb, 2024
7.02s
23.1 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
kinii vào 4:39 p.m. 13 feb, 2024
7.37s
15.1 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
duongquocbao vào 9:23 p.m. 12 feb, 2024
7.47s
8.6 MB
100 / 100
AC | CPP20
daotuankhoi09 vào 4:33 p.m. 13 feb, 2024
7.53s
15.1 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
gmozzff vào 5:20 p.m. 13 feb, 2024
7.56s
15.1 MB
100 / 100
AC | CPP20
hungeazy08 vào 5:50 p.m. 14 feb, 2024
7.90s
44.3 MB
100 / 100
AC | CPP20
KhachDuLichj vào 12:53 p.m. 14 feb, 2024
8.79s
18.4 MB
100 / 100
AC | CPP20
khanhdt03 vào 4:52 p.m. 13 feb, 2024
9.34s
6.8 MB
88 / 100
TLE | C++17 (64)
baor291912 vào 10:52 p.m. 12 feb, 2024
---
799.7 MB
88 / 100
TLE | CPP20
James2008 vào 9:47 p.m. 12 feb, 2024
---
798.5 MB
88 / 100
TLE | CPP20
nguyensyductri vào 9:12 p.m. 12 feb, 2024
---
7.9 MB
88 / 100
TLE | CPP20
nghia23112009 vào 10:04 p.m. 12 feb, 2024
---
7.9 MB
88 / 100
TLE | CPP20
hoangnoobpro vào 8:33 p.m. 12 feb, 2024
---
7.9 MB
88 / 100
TLE | C++11
huyhau6a2 vào 4:11 p.m. 12 feb, 2024
---
5.6 MB
88 / 100
TLE | CPP20
longvippro vào 9:07 p.m. 12 feb, 2024
---
7.9 MB
88 / 100
TLE | C++11
DongHa vào 5:39 p.m. 15 feb, 2024
---
7.9 MB
88 / 100
TLE | C++17 (64)
zonotaro vào 8:33 p.m. 17 feb, 2024
---
6.6 MB
88 / 100
TLE | CPP20
thanhbinh13 vào 10:16 p.m. 13 may, 2024
---
262.3 MB
88 / 100
TLE | CPP20
vutrongluan vào 6:34 p.m. 13 feb, 2024
---
5.4 MB
88 / 100
TLE | CPP20
phdungungungu1 vào 9:37 p.m. 12 feb, 2024
---
131.2 MB
hoanglinh142007 vào 12:57 p.m. 13 feb, 2024
2.20s
6.8 MB
ilovetdnp vào 12:50 a.m. 13 feb, 2024
2.45s
14.2 MB
66 / 100
RTE | CPP20
lftroq vào 10:06 p.m. 12 feb, 2024
6.74s
24.4 MB
66 / 100
TLE | C++11
thangtrung1101 vào 9:18 p.m. 12 feb, 2024
---
799.5 MB
64 / 100
TLE | CPP20
Habaxl vào 9:09 p.m. 12 feb, 2024
---
1000.2 MB
57 / 100
TLE | CPP20
tuongtaylor vào 9:49 p.m. 12 feb, 2024
---
798.2 MB
gtd vào 9:18 p.m. 12 feb, 2024
1.83s
6.4 MB
hoangminhkhanh2010 vào 10:06 p.m. 12 feb, 2024
2.26s
29.6 MB