100 / 100
AC | CPP20
hungviet vào 10:24 p.m. 12 feb, 2024
0.60s
3.4 MB
100 / 100
AC | CPP20
Ecec243 vào 9:45 a.m. 13 feb, 2024
0.65s
3.4 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
nguyenvanphu2 vào 1:26 p.m. 13 feb, 2024
0.69s
3.4 MB
100 / 100
AC | CPP20
hainam2k9 vào 9:15 p.m. 12 feb, 2024
0.71s
3.4 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
Sunlight vào 9:43 a.m. 12 feb, 2024
0.72s
3.4 MB
100 / 100
AC | CPP20
habach2008 vào 12:23 a.m. 23 feb, 2024
0.73s
3.4 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
tuanm2009 vào 12:18 p.m. 13 feb, 2024
0.75s
3.4 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
Kiet07 vào 10:53 a.m. 13 feb, 2024
0.78s
3.4 MB
100 / 100
AC | CPP20
winhmm vào 11:49 a.m. 13 feb, 2024
0.79s
3.4 MB
100 / 100
AC | CPP20
_inaccurate vào 4:24 p.m. 14 feb, 2024
0.80s
3.4 MB
100 / 100
AC | CPP20
_iro_ vào 3:02 p.m. 13 feb, 2024
0.82s
3.4 MB
100 / 100
AC | C++11
huyhau6a2 vào 3:52 p.m. 12 feb, 2024
0.85s
3.4 MB
100 / 100
AC | CPP20
minhkhanh1 vào 4:08 p.m. 28 feb, 2024
0.86s
3.4 MB
100 / 100
AC | CPP20
turtle vào 12:45 p.m. 13 feb, 2024
0.87s
3.4 MB
100 / 100
AC | CPP20
daotuankhoi09 vào 3:19 p.m. 13 feb, 2024
0.92s
3.4 MB
100 / 100
AC | PAS
Sherwin vào 2:21 p.m. 26 jun, 2024
1.00s
128.0 KB
100 / 100
AC | C++14
hoanglinh142007 vào 2:09 p.m. 13 feb, 2024
1.00s
3.4 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
fofofo vào 2:28 p.m. 13 feb, 2024
1.01s
3.4 MB
100 / 100
AC | C++14
tinhnopro vào 2:21 p.m. 14 feb, 2024
1.03s
3.4 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
LowkeyAD vào 9:05 a.m. 17 feb, 2024
1.03s
3.4 MB
100 / 100
AC | CPP20
KhachDuLichj vào 9:22 a.m. 14 feb, 2024
1.03s
3.4 MB
100 / 100
AC | PAS
iwokww vào 2:01 p.m. 26 jun, 2024
1.05s
128.0 KB
100 / 100
AC | C++17 (64)
baolamDZ0809 vào 10:47 a.m. 19 feb, 2024
1.10s
3.4 MB
100 / 100
AC | CPP20
sweetwibu2k8 vào 4:40 p.m. 13 feb, 2024
1.13s
3.4 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
phamminhhoang1234 vào 11:29 p.m. 20 feb, 2024
1.14s
3.4 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
con_cho vào 3:41 p.m. 19 feb, 2024
1.14s
3.4 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
truongthanhhon vào 3:10 p.m. 4 mar, 2024
1.16s
3.4 MB
100 / 100
AC | CPP20
vohoaian vào 11:13 p.m. 21 mar, 2024
1.28s
3.4 MB
100 / 100
AC | CPP20
hungcubuso1vn vào 8:40 p.m. 12 feb, 2024
1.39s
3.4 MB
100 / 100
AC | C++14
Art vào 10:18 p.m. 21 mar, 2024
1.43s
3.6 MB
100 / 100
AC | CPP20
dry_code vào 11:23 p.m. 26 jun, 2024
1.50s
3.4 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
Vkhang vào 8:32 p.m. 12 feb, 2024
1.65s
3.4 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
zonotaro vào 11:24 p.m. 18 feb, 2024
1.66s
3.4 MB
100 / 100
AC | C++11
dragon348 vào 4:22 p.m. 16 feb, 2024
1.70s
3.4 MB
100 / 100
AC | CPP20
UMPxM416 vào 8:05 p.m. 12 feb, 2024
2.34s
3.4 MB
100 / 100
AC | C++14
zNatsumi vào 4:29 p.m. 16 feb, 2024
3.00s
3.4 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
Nguyen_Pham_Hai_Duong vào 4:02 p.m. 16 feb, 2024
3.02s
3.4 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
duyhoanho vào 4:13 p.m. 16 feb, 2024
3.03s
3.4 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
nguyenductp vào 6:08 p.m. 14 feb, 2024
3.33s
3.4 MB
100 / 100
AC | PY3
Duo4 vào 12:40 p.m. 17 feb, 2024
9.15s
9.2 MB
100 / 100
AC | PY3
gmozzff vào 3:37 p.m. 13 feb, 2024
9.75s
9.2 MB
100 / 100
AC | PYPY3
flo vào 2:32 p.m. 13 feb, 2024
12.77s
63.6 MB
100 / 100
AC | PYPY3
tha_cho_em vào 8:47 p.m. 7 mar, 2024
13.53s
64.0 MB
100 / 100
AC | PYPY3
LeQuangLiem vào 4:29 p.m. 8 mar, 2024
13.65s
64.0 MB
100 / 100
AC | PYPY3
gamo vào 4:06 p.m. 19 apr, 2024
18.64s
63.5 MB
nathan4690 vào 8:39 p.m. 12 feb, 2024
0.65s
3.4 MB
99 / 100
TLE | CPP20
Minhh vào 8:49 p.m. 12 feb, 2024
---
3.4 MB
99 / 100
TLE | PAS
phambanghia vào 8:22 p.m. 12 feb, 2024
---
23.7 MB
99 / 100
TLE | PAS
TNghia vào 9:42 a.m. 18 feb, 2024
---
384.0 KB
99 / 100
TLE | CPP20
hungeazy08 vào 8:02 p.m. 12 feb, 2024
---
3.4 MB