TLEOJ Contest #15 - Tổng AND

View as PDF

Submit solution

Points: 1500 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: SUMAND.inp
Output: SUMAND.out

Author:
Problem type

Cho mảng a gồm n phần tử và mảng b gồm m phần tử. Cho q truy vấn, mỗi truy vấn thuộc 1 trong 3 loại sau:

 • 1 i x cập nhật phần tử ở vị trí thứ a_i thành x (1 \le x \le 10^6).
 • 2 i x cập nhật phần tử ở vị trí thứ b_i thành x (1 \le x \le 10^6).
 • 3 tính \sum^{n}_{i=1} \sum^{m}_{j=1} a_i&b_j, trong đó & là phép toán bitwise and.

Input, Output và Subtasks

Input: (SUMAND.INP)
 • Dòng đầu chứa 2 số nguyên dương n,m (1 \le n,m \le 10^5).
 • Dòng thứ 2 chứa dãy số nguyên a_1, a_2,...,a_n (1 \le a_i \le 10^6).
 • Dòng thứ 3 chứa dãy số nguyên b_1, a_2,...,a_m (1 \le b_i \le 10^6).
 • Dòng thứ 4 chứa số nguyên dương q (1 \le q \le 10^5).
 • q dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa 1 truy vấn thuộc 3 loại truy vấn ở trên.
Output: (SUMAND.OUT)
 • Với mỗi truy vấn loại 3 in ra đáp án cần tìm.
Subtasks
 • Subtask 1 (30\%): 1 \le n,m,q \le 200.
 • Subtask 1 (70\%): không có giới hạn gì thêm.

Sample

Input (SUMAND.INP)
3 3
13 5 2
2 6 7
4
3
1 2 7
2 3 9
3
Output (SUMAND.OUT)
24
26

Comments

There are no comments at the moment.