Best solutions for TLEOJ Contest #15 - Tổng AND

100 / 100
AC | C++11
vnedu vào 8:59 p.m. 22 jun, 2024
3.59s
4.1 MB
100 / 100
AC | CPP20
That_bai_xa_hoi vào 9:28 p.m. 22 jun, 2024
3.80s
4.8 MB
100 / 100
AC | CPP20
duongquanghai08 vào 9:18 p.m. 22 jun, 2024
4.46s
4.1 MB
100 / 100
AC | CPP20
NgVanMinh vào 9:54 a.m. 20 may, 2024
4.62s
4.6 MB
100 / 100
AC | C++14
duongquanga3k27 vào 8:51 p.m. 22 jun, 2024
4.64s
4.8 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
a vào 11:24 a.m. 23 jun, 2024
4.87s
4.1 MB
100 / 100
AC | C++14
thiennhan1407 vào 2:37 p.m. 25 jun, 2024
4.89s
4.8 MB
100 / 100
AC | C++14
_nhphuc vào 10:57 p.m. 22 jun, 2024
5.06s
4.5 MB
100 / 100
AC | CPP20
i_love_duong3982 vào 8:45 p.m. 22 jun, 2024
5.48s
4.6 MB
100 / 100
AC | CPP20
duong3982 vào 8:50 a.m. 24 jun, 2024
5.63s
4.8 MB
100 / 100
AC | CPP20
ILovveyyou vào 8:42 p.m. 22 jun, 2024
10.23s
18.2 MB
100 / 100
AC | CPP20
hungcubuso1vn vào 8:57 p.m. 22 jun, 2024
22.47s
19.4 MB
41 / 100
TLE | C++17 (64)
mdtrungtq2023 vào 9:29 p.m. 22 jun, 2024
---
4.5 MB
30 / 100
TLE | C++14
DoNguyenGiaBao vào 9:28 p.m. 22 jun, 2024
---
3.9 MB
30 / 100
TLE | C++17 (64)
CBX vào 10:07 p.m. 22 jun, 2024
---
3.9 MB
30 / 100
TLE | CPP20
Habaxl vào 9:31 p.m. 22 jun, 2024
---
3.9 MB
1 / 100
TLE | CPP20
nptn vào 9:22 p.m. 22 jun, 2024
---
4.5 MB