TLEOJ Contest #15 - SUMLCM

View as PDF

Submit solution

Points: 1600
Time limit: 2.0s
Memory limit: 256M
Input: SUMLCM.INP
Output: SUMLCM.OUT

Author:
Problem type

Cho dãy số nguyên dương A=a_1,a_2,...,a_n. Hãy tính tổng bội chung nhỏ nhất của mọi cặp a_i,a_j thỏa mãn 1\le i<j\le n.

Input, Output và Subtasks

Input: (SUMLCM.INP)
  • Dòng đầu tiên gồm 1 số nguyên dương n (1\le n\le 10^5).
  • Dòng tiếp theo gồm n số nguyên dương a_1,a_2,...,a_n(1\le a_i\le 10^5).
Output: (SUMLCM.OUT)
  • Gồm 1 số nguyên là đáp án của bài toán. Kết quả có thể rất lớn nên hãy chia lấy dư cho 998244353.
Subtasks
  • Subtask 1: Đảm bảo n\le 5000. (20% số điểm)
  • Subtask 2: Đảm bảo a_i chia hết cho a_{i-1} với i>1. (30% số điểm)
  • Subtask 3: Không có ràng buộc gì thêm. (50% số điểm)

Sample

Input (SUMLCM.INP)
3
2 3 4
Output (SUMLCM.OUT)
22

Comments

There are no comments at the moment.