TLEOJ Contest #14 - I Love You 3000

View as PDF

Submit solution

Points: 1400
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: ILU3K.inp
Output: ILU3K.out

Author:
Problem type

Bài này là dành cho những ai yêu thích con số 3000! Ờ ... nếu bạn thích bài hát có tên trùng với tên đề bài cũng được ... ;-; Bài đó hay mà nhỉ.
Also để mấy bạn reset lại não chút. Đề bài bài này ngắn thôi (totally không phải ko có ý tưởng viết đề).

Cho một bảng n \times m, các hàng được đánh số từ 1 đến n từ trên xuống dưới, các cột được đánh số từ 1 đến m từ trái sang phải. Ô ở hàng i và cột j (1 \le i \le n; 1 \le j \le m) có điền một số có một chữ số có giá trị là A[i][j];

Có một phương thức di chuyển trên bảng như sau: từ một ô (x; y), có thể di chuyển qua các ô (x - 1; y), (x + 1; y), (x; y - 1), (x; y + 1), miễn là nó nằm trong bảng.

Đếm số lượng bộ bốn điểm P_1 = (x_1; y_1), P_2 = (x_2; y_2), P_3 = (x_3; y_3), P_4 = (x_4; y_4) tồn tại một cách di chuyển lần lượt đi qua các điểm P_1, P_2, P_3, P_4 theo đúng thứ tự và thỏa mãn A[x_1 ][y_1] = 3A[x_i][y_i] = 0 với mọi i > 1.

\text{Input} ILU3K.inp

  • Dòng một gồm hai số n, m (1 \le n, m \le 1000), thể hiện kích thước của bảng.
  • n dòng sau, mỗi dòng thứ i gồm m chữ số, số thứ j thể hiện giá trị của A[i][j] (0 \le A[i][j] \le 9).

\text{Output} ILU3K.out

  • Gồm một giá trị duy nhất là số lượng bộ bốn giá trị (x_1; y_1), (x_2; y_2), (x_3; y_3), (x_4; y_4) thỏa mãn đề.

\text{Scoring}

  • Subtask \text{#}1 (30\% số điểm): n \le 10.
  • Subtask \text{#}2 (70\% số điểm): Không có điều kiện gì thêm.

\text{Examples}

\text{Test #}1

\text{Input}

3 3
0 1 2
3 4 5
6 7 8

\text{Output}

0

\text{Test #}2

\text{Input}

7 7
1 2 7 0 1 2 7
4 5 0 0 0 4 5
6 0 0 0 0 0 6
0 0 0 3 0 0 0
1 0 0 0 0 0 1
2 7 0 0 0 2 7
4 5 6 0 4 5 6

\text{Output}

48

Comments

There are no comments at the moment.