TLEOJ Cup 2024 - Vòng loại thứ tám

Vòng loại thứ tám - TLEOJ Cup 2024

Lưu ý: Tất cả các bài đều nhập xuất qua file, và chỉ được nộp không quá 3 lần.

Cách nhập xuất qua file
Pascal

Thêm các lệnh này vào đầu bài

assign(input,'BITSET.inp'); reset(input);
assign(output,'BITSET.out'); rewrite(output);

và dùng các lệnh read(), readln(), write(), writeln() như bình thường.
(BITSET.inp, BITSET.out là các tên file, có thể thay thế bằng các tên file khác)

C++

Thêm các lệnh này vào đầu hàm main

freopen("BITSET.inp", "r", stdin);
freopen("BITSET.out", "w", stdout);

và dùng các lệnh scanf(), cin >>, printf(), cout << như bình thường.
(BITSET.inp, BITSET.out là các tên file, có thể thay thế bằng các tên file khác)

Python

Thêm các lệnh này vào đầu chương trình

import sys
sys.stdin = open("BITSET.inp", "r")
sys.stdout = open("BITSET.out", "w")

và dùng các lệnh input(), print() như bình thường.
(BITSET.inp, BITSET.out là các tên file, có thể thay thế bằng các tên file khác)

Comments

There are no comments at the moment.