100 / 100
AC | C++17 (64)
a vào 4:02 p.m. 17 feb, 2024
7.58s
31.5 MB
100 / 100
AC | CPP20
EmYeuAnhNghia vào 7:58 p.m. 16 feb, 2024
11.03s
3.4 MB
100 / 100
AC | C++11
huyhau6a2 vào 7:20 p.m. 16 feb, 2024
12.45s
3.4 MB
100 / 100
AC | CPP20
sad vào 9:22 p.m. 16 feb, 2024
12.58s
7.1 MB
100 / 100
AC | CPP20
NgVanMinh vào 2:57 p.m. 15 feb, 2024
13.49s
7.1 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
nvm vào 11:02 a.m. 18 feb, 2024
15.77s
7.1 MB
100 / 100
AC | CPP20
LukaUru vào 10:26 p.m. 16 feb, 2024
16.02s
3.4 MB
88 / 100
TLE | C++17 (64)
ntkphong vào 12:50 a.m. 17 feb, 2024
---
189.2 MB
71 / 100
TLE | C++17 (64)
nathan4690 vào 10:14 p.m. 16 feb, 2024
---
6.9 MB
70 / 100
RTE | C++14
SolraNeubauler vào 9:12 p.m. 16 feb, 2024
70.57s
66.9 MB
duongquanghai08 vào 10:10 p.m. 16 feb, 2024
0.90s
3.4 MB
VilleClaude vào 9:48 p.m. 16 feb, 2024
1.43s
5.2 MB
hoanglinh142007 vào 9:45 a.m. 17 feb, 2024
2.40s
5.2 MB
40 / 100
RTE | CPP20
phdungungungu1 vào 10:09 p.m. 16 feb, 2024
153.96s
615.2 MB
40 / 100
TLE | C++14
hmanh2007 vào 9:37 p.m. 16 feb, 2024
---
33.4 MB
40 / 100
TLE | CPP20
Ejen vào 10:04 p.m. 16 feb, 2024
---
33.6 MB
40 / 100
TLE | CPP20
turtle vào 11:06 p.m. 16 feb, 2024
---
33.6 MB
hoangminhkhanh2010 vào 10:13 p.m. 16 feb, 2024
1.79s
33.2 MB
neal vào 9:42 p.m. 16 feb, 2024
3.33s
3.4 MB
30 / 100
TLE | C++17 (64)
dinhquang06 vào 10:10 p.m. 16 feb, 2024
---
20.1 MB
21 / 100
RTE | C++17 (64)
kinii vào 10:12 p.m. 16 feb, 2024
10.48s
3.4 MB
21 / 100
TLE | CPP20
UMPxM416 vào 10:11 p.m. 16 feb, 2024
---
3.9 MB
fofofo vào 9:20 p.m. 16 feb, 2024
0.58s
3.4 MB
fpccvn vào 10:12 p.m. 16 feb, 2024
0.73s
384.0 KB
thangtrung1101 vào 9:50 p.m. 16 feb, 2024
1.21s
5.2 MB
Jour vào 10:07 p.m. 16 feb, 2024
1.38s
3.4 MB
binhan2009 vào 10:08 p.m. 16 feb, 2024
1.40s
4.9 MB
tuanm2009 vào 9:45 p.m. 16 feb, 2024
1.98s
17.8 MB
20 / 100
RTE | CPP20
LmaoLmao vào 9:48 p.m. 16 feb, 2024
2.47s
3.4 MB
20 / 100
TLE | CPP20
tanduc111 vào 9:32 p.m. 16 feb, 2024
---
6.9 MB
20 / 100
RTE | CPP20
hungeazy08 vào 9:40 p.m. 16 feb, 2024
78.43s
844.3 MB
20 / 100
TLE | CPP20
hungcubuso1vn vào 9:27 p.m. 16 feb, 2024
---
5.1 MB
20 / 100
TLE | CPP20
tuongtaylor vào 10:05 p.m. 16 feb, 2024
---
7.1 MB
20 / 100
RTE | C++14
Noobcoder vào 9:25 p.m. 16 feb, 2024
160.48s
615.0 MB
tiendat175 vào 10:02 p.m. 16 feb, 2024
1.28s
7.1 MB
DOG vào 9:43 p.m. 16 feb, 2024
0.62s
3.4 MB
TuanAnhTank vào 9:07 p.m. 16 feb, 2024
2.78s
98.4 MB
tuan19a vào 9:15 p.m. 16 feb, 2024
1.78s
5.2 MB
1 / 100
TLE | C++17 (64)
Vkhang vào 9:59 p.m. 16 feb, 2024
---
6.9 MB