100 / 100
AC | C++14
SaKaTa vào 8:28 p.m. 16 feb, 2024
1.52s
3.4 MB
100 / 100
AC | CPP20
TheMike100 vào 1:39 p.m. 17 feb, 2024
1.65s
3.4 MB
100 / 100
AC | C++11
nguyendepchai vào 8:42 a.m. 17 feb, 2024
2.47s
3.6 MB
100 / 100
AC | CPP20
nvm vào 8:52 a.m. 27 feb, 2024
3.39s
3.4 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
NguyenKhangNinh_69 vào 8:34 p.m. 20 may, 2024
3.68s
3.4 MB
100 / 100
AC | CPP20
NgVanMinh vào 9:39 a.m. 29 feb, 2024
3.80s
3.4 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
Seer_2210 vào 8:10 p.m. 16 feb, 2024
4.59s
3.4 MB
100 / 100
AC | C++14
tinhnopro vào 8:08 a.m. 17 feb, 2024
4.70s
3.4 MB
100 / 100
AC | CPP20
hainam2k9 vào 12:25 p.m. 17 feb, 2024
4.82s
3.4 MB
100 / 100
AC | CPP20
tiendat175 vào 8:25 a.m. 17 feb, 2024
4.85s
3.4 MB
100 / 100
AC | CPP20
sad vào 8:01 p.m. 16 feb, 2024
5.14s
3.4 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
a vào 8:08 p.m. 16 feb, 2024
5.30s
3.4 MB
100 / 100
AC | CPP20
LukaUru vào 11:07 p.m. 16 feb, 2024
5.78s
3.4 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
khoad vào 5:34 p.m. 17 feb, 2024
7.18s
3.4 MB
100 / 100
AC | CPP20
vitngucode vào 4:35 p.m. 17 feb, 2024
7.20s
3.4 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
gmozzff vào 4:40 p.m. 17 feb, 2024
7.43s
3.4 MB
100 / 100
AC | CPP20
trietminh vào 9:22 p.m. 16 feb, 2024
11.70s
3.6 MB
100 / 100
AC | C++11
i_love_vicky_nhat_le vào 10:23 a.m. 17 feb, 2024
13.42s
3.4 MB
100 / 100
AC | CPP20
simprinka vào 9:52 p.m. 16 feb, 2024
19.64s
3.6 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
tuanm2009 vào 10:37 p.m. 16 feb, 2024
20.22s
3.4 MB
100 / 100
AC | CPP20
VilleClaude vào 8:46 p.m. 16 feb, 2024
20.41s
3.4 MB
100 / 100
AC | CPP20
Habaxl vào 9:11 p.m. 16 feb, 2024
20.65s
3.6 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
Yumesekai vào 12:19 a.m. 29 may, 2024
21.22s
10.8 MB
100 / 100
AC | CPP20
daotuankhoi09 vào 1:09 p.m. 17 feb, 2024
24.36s
3.4 MB
100 / 100
AC | C++14
phuocpc23 vào 8:19 a.m. 17 feb, 2024
24.51s
3.4 MB
100 / 100
AC | CPP20
vutrongluan vào 1:23 p.m. 17 feb, 2024
25.55s
3.4 MB
100 / 100
AC | CPP20
mduc209 vào 11:17 p.m. 12 may, 2024
29.65s
3.4 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
zonotaro vào 10:06 p.m. 26 feb, 2024
30.18s
4.5 MB
100 / 100
AC | C++11
KhoaNe53 vào 1:35 p.m. 17 feb, 2024
31.51s
3.4 MB
100 / 100
AC | C++03
Jour vào 1:42 p.m. 17 feb, 2024
31.67s
3.4 MB
100 / 100
AC | CPP20
_iro_ vào 10:29 a.m. 17 feb, 2024
32.05s
3.4 MB
100 / 100
AC | CPP20
_inaccurate vào 5:10 p.m. 17 feb, 2024
34.40s
3.4 MB
100 / 100
AC | CPP20
hungcubuso1vn vào 10:49 p.m. 16 feb, 2024
36.01s
3.4 MB
100 / 100
AC | CPP20
UMPxM416 vào 11:06 p.m. 16 feb, 2024
36.18s
10.9 MB
100 / 100
AC | CPP20
turtle vào 8:54 a.m. 17 feb, 2024
36.68s
3.4 MB
100 / 100
AC | CPP20
hungeazy08 vào 5:46 p.m. 25 feb, 2024
38.40s
3.4 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
nathan4690 vào 4:50 p.m. 17 feb, 2024
38.70s
3.4 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
son2008 vào 11:01 p.m. 16 feb, 2024
39.85s
3.4 MB
100 / 100
AC | C++14
hoanglinh142007 vào 10:15 a.m. 17 feb, 2024
40.87s
3.4 MB
100 / 100
AC | PYPY3
HNgaaNe vào 9:03 p.m. 16 feb, 2024
44.46s
67.9 MB
100 / 100
AC | PYPY3
flo vào 8:40 p.m. 28 feb, 2024
46.42s
68.1 MB
99 / 100
TLE | CPP20
Ejen vào 10:46 p.m. 16 feb, 2024
---
3.4 MB
Zan vào 9:06 a.m. 19 feb, 2024
42.09s
3.4 MB
hmanh2007 vào 10:41 p.m. 16 feb, 2024
35.51s
3.4 MB
60 / 100
TLE | PYPY3
fpccvn vào 10:33 p.m. 16 feb, 2024
---
79.9 MB
quanlm vào 10:38 p.m. 16 feb, 2024
1.08s
3.4 MB
MinhKhoi vào 10:53 p.m. 16 feb, 2024
1.10s
3.4 MB
minhbilly vào 10:49 p.m. 16 feb, 2024
1.14s
3.4 MB
baba2k7 vào 10:35 p.m. 16 feb, 2024
1.15s
3.4 MB
hungviet vào 9:07 p.m. 16 feb, 2024
1.19s
3.4 MB