100 / 100
AC | C++17 (64)
Yumesekai vào 8:41 p.m. 14 feb, 2024
2.67s
7.5 MB
100 / 100
AC | CPP20
sweetwibu2k8 vào 9:54 p.m. 14 feb, 2024
2.81s
7.3 MB
100 / 100
AC | CPP20
hungcubuso1vn vào 8:51 p.m. 14 feb, 2024
2.85s
6.2 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
nathan4690 vào 9:51 p.m. 14 feb, 2024
2.88s
10.3 MB
100 / 100
AC | CPP20
duongquanghai08 vào 9:04 p.m. 14 feb, 2024
2.92s
6.4 MB
100 / 100
AC | CPP20
hungeazy08 vào 10:43 p.m. 14 feb, 2024
2.97s
8.6 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
fofofo vào 2:10 p.m. 15 feb, 2024
2.98s
7.9 MB
100 / 100
AC | C++14
SolraNeubauler vào 8:36 p.m. 14 feb, 2024
3.06s
8.2 MB
100 / 100
AC | C++11
huyhau6a2 vào 10:30 a.m. 14 feb, 2024
3.09s
6.4 MB
100 / 100
AC | CPP20
son2008 vào 8:58 p.m. 14 feb, 2024
3.09s
8.6 MB
100 / 100
AC | CPP20
sad vào 8:44 p.m. 14 feb, 2024
3.10s
9.4 MB
100 / 100
AC | CPP20
Minhh vào 8:34 p.m. 14 feb, 2024
3.13s
8.1 MB
100 / 100
AC | C++14
Ahjin vào 8:15 p.m. 14 feb, 2024
3.14s
5.6 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
NhuDat vào 8:20 p.m. 14 feb, 2024
3.37s
7.9 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
khoad vào 8:05 p.m. 14 feb, 2024
3.41s
9.4 MB
100 / 100
AC | CPP20
thuan2201 vào 11:01 p.m. 14 feb, 2024
3.66s
10.3 MB
100 / 100
AC | CPP20
winhmm vào 9:14 p.m. 14 feb, 2024
3.69s
10.3 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
Vkhang vào 10:32 p.m. 14 feb, 2024
3.69s
10.3 MB
100 / 100
AC | CPP20
hainam2k9 vào 10:04 p.m. 14 feb, 2024
3.74s
31.1 MB
100 / 100
AC | CPP20
TheMike100 vào 12:25 a.m. 15 feb, 2024
3.77s
12.4 MB
100 / 100
AC | CPP20
turtle vào 10:10 p.m. 14 feb, 2024
3.82s
14.4 MB
100 / 100
AC | CPP20
markk75 vào 12:55 p.m. 15 feb, 2024
3.82s
8.1 MB
100 / 100
AC | C++14
tinhnopro vào 8:18 a.m. 15 feb, 2024
3.85s
5.6 MB
100 / 100
AC | CPP20
VilleClaude vào 8:08 p.m. 14 feb, 2024
3.85s
7.9 MB
100 / 100
AC | CPP20
daotuankhoi09 vào 6:24 p.m. 15 feb, 2024
3.85s
6.9 MB
100 / 100
AC | CPP20
tanduc111 vào 8:25 p.m. 14 feb, 2024
3.86s
10.3 MB
100 / 100
AC | CPP20
quochuy0710 vào 6:22 p.m. 15 feb, 2024
3.86s
5.4 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
ntannn vào 4:58 p.m. 3 may, 2024
4.06s
7.8 MB
100 / 100
AC | CPP20
Ejen vào 8:06 p.m. 14 feb, 2024
4.07s
31.9 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
Coral vào 10:06 p.m. 14 feb, 2024
4.10s
14.4 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
zonotaro vào 4:02 p.m. 23 feb, 2024
4.10s
7.1 MB
100 / 100
AC | C++14
pacthon vào 12:48 p.m. 15 feb, 2024
4.12s
5.4 MB
100 / 100
AC | CPP20
hoangkhang101 vào 4:31 p.m. 15 feb, 2024
4.13s
5.4 MB
100 / 100
AC | CPP20
tiendat175 vào 8:01 a.m. 15 feb, 2024
4.24s
9.0 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
flo vào 10:48 a.m. 14 feb, 2024
4.26s
9.4 MB
100 / 100
AC | C++14
phuocpc23 vào 8:27 a.m. 15 feb, 2024
4.37s
9.4 MB
100 / 100
AC | CPP20
traidepliwi vào 9:31 p.m. 6 may, 2024
4.42s
10.5 MB
100 / 100
AC | C++03
Jour vào 4:27 a.m. 15 feb, 2024
4.50s
9.4 MB
100 / 100
AC | CPP20
I_love_Hoang_Anh vào 9:45 p.m. 14 feb, 2024
4.62s
8.8 MB
100 / 100
AC | CPP20
trvhung vào 5:43 p.m. 15 feb, 2024
4.66s
8.8 MB
100 / 100
AC | CPP20
KhachDuLichj vào 12:26 p.m. 15 feb, 2024
4.67s
4.7 MB
100 / 100
AC | CPP20
neal vào 8:10 p.m. 14 feb, 2024
4.78s
14.4 MB
100 / 100
AC | C++11
KhoaNe53 vào 8:23 p.m. 14 feb, 2024
4.81s
8.8 MB
100 / 100
AC | CPP20
Habaxl vào 8:13 p.m. 14 feb, 2024
4.98s
14.6 MB
100 / 100
AC | CPP20
nguyenlamkhanh vào 10:50 p.m. 15 feb, 2024
5.22s
8.8 MB
100 / 100
AC | C++14
HungMessi vào 1:12 a.m. 15 feb, 2024
5.45s
9.4 MB
100 / 100
AC | C++11
nguyendepchai vào 11:21 a.m. 15 feb, 2024
5.50s
14.6 MB
100 / 100
AC | CPP20
ilovetdnp vào 12:07 a.m. 15 feb, 2024
5.52s
14.4 MB
100 / 100
AC | C++14
SaKaTa vào 4:45 p.m. 15 feb, 2024
5.62s
12.9 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
tuanm2009 vào 1:31 a.m. 15 feb, 2024
5.94s
14.4 MB