100 / 100
AC | CPP20
Ejen vào 9:56 p.m. 13 feb, 2024
1.68s
10.0 MB
100 / 100
AC | CPP20
NgVanMinh vào 9:56 p.m. 13 feb, 2024
2.09s
7.4 MB
100 / 100
AC | CPP20
icebearlovecode vào 10:06 p.m. 13 feb, 2024
2.10s
7.4 MB
100 / 100
AC | CPP20
MinhKhoi vào 3:56 p.m. 14 feb, 2024
2.17s
6.8 MB
100 / 100
AC | CPP20
lftroq vào 8:26 p.m. 13 feb, 2024
2.22s
9.2 MB
100 / 100
AC | C++11
NhuDat vào 12:03 a.m. 14 feb, 2024
2.34s
8.1 MB
100 / 100
AC | CPP20
hungcubuso1vn vào 1:38 a.m. 14 feb, 2024
2.39s
10.6 MB
100 / 100
AC | CPP20
VilleClaude vào 9:46 a.m. 14 feb, 2024
4.60s
11.9 MB
100 / 100
AC | CPP20
nguyentienphukhang vào 9:29 a.m. 14 feb, 2024
4.68s
32.8 MB
100 / 100
AC | CPP20
hainam2k9 vào 11:11 a.m. 19 feb, 2024
4.79s
11.8 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
khoad vào 9:01 p.m. 13 feb, 2024
5.55s
11.8 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
Seer_2210 vào 9:25 p.m. 13 feb, 2024
7.21s
11.6 MB
100 / 100
AC | CPP20
LukaUru vào 4:11 p.m. 21 feb, 2024
10.40s
19.5 MB
100 / 100
AC | CPP20
KhachDuLichj vào 4:11 p.m. 21 feb, 2024
10.42s
19.7 MB
UMPxM416 vào 12:38 a.m. 18 feb, 2024
3.28s
9.6 MB
huyhau6a2 vào 11:41 p.m. 7 feb, 2024
3.11s
6.8 MB
neal vào 2:25 p.m. 14 feb, 2024
3.21s
8.1 MB
sad vào 11:08 a.m. 14 feb, 2024
3.22s
7.5 MB
thieunguyenhuy vào 2:17 p.m. 14 feb, 2024
3.53s
6.6 MB
nathan4690 vào 10:11 p.m. 13 feb, 2024
1.51s
6.4 MB
tinhnopro vào 11:21 a.m. 14 feb, 2024
3.45s
9.1 MB
93 / 100
TLE | C++14
SolraNeubauler vào 9:16 p.m. 13 feb, 2024
---
7.3 MB
88 / 100
TLE | C++14
hmanh2007 vào 10:01 p.m. 13 feb, 2024
---
5.4 MB
88 / 100
RTE | C++14
Art vào 12:10 a.m. 14 feb, 2024
35.88s
4.7 MB
88 / 100
TLE | CPP20
nguyenlamkhanh vào 10:31 a.m. 14 feb, 2024
---
3.4 MB
88 / 100
TLE | CPP20
thần_rùa_kim_quy vào 8:37 p.m. 13 feb, 2024
---
5.2 MB
88 / 100
TLE | C++17 (64)
duongquocbao vào 9:59 p.m. 13 feb, 2024
---
4.1 MB
88 / 100
TLE | PY3
Zan vào 9:24 p.m. 13 feb, 2024
---
9.4 MB
88 / 100
TLE | PY3
giahuong2601 vào 9:19 p.m. 13 feb, 2024
---
9.4 MB
88 / 100
TLE | CPP20
I_love_Hoang_Anh vào 9:05 p.m. 13 feb, 2024
---
3.6 MB
88 / 100
TLE | C++17 (64)
kinii vào 10:05 p.m. 13 feb, 2024
---
3.9 MB
88 / 100
TLE | CPP20
phdungungungu1 vào 10:05 p.m. 13 feb, 2024
---
3.9 MB
88 / 100
TLE | CPP20
PhuongSad vào 9:26 p.m. 13 feb, 2024
---
3.9 MB
88 / 100
TLE | CPP20
Quanngokngek vào 11:33 p.m. 13 feb, 2024
---
3.9 MB
88 / 100
TLE | CPP20
cc123 vào 9:55 p.m. 13 feb, 2024
---
3.9 MB
88 / 100
TLE | CPP20
tanduc111 vào 9:48 p.m. 13 feb, 2024
---
5.0 MB
86 / 100
TLE | C++11
NamAvocado vào 11:28 p.m. 13 feb, 2024
---
3.9 MB
79 / 100
TLE | CPP20
tiendat175 vào 3:09 p.m. 14 feb, 2024
---
1.0 GB
68 / 100
TLE | C++14
Nguyen_Pham_Hai_Duong vào 9:20 a.m. 14 feb, 2024
---
3.9 MB
67 / 100
TLE | C++17 (64)
LeQuangLiem vào 8:49 p.m. 13 feb, 2024
---
1.0 GB
66 / 100
TLE | CPP20
duonghuy vào 10:11 p.m. 13 feb, 2024
---
5.1 MB
Jour vào 10:35 a.m. 14 feb, 2024
2.57s
4.1 MB
hungeazy08 vào 7:00 p.m. 14 feb, 2024
10.40s
4.1 MB
64 / 100
TLE | C++17 (64)
son2008 vào 9:58 p.m. 13 feb, 2024
---
12.2 MB
64 / 100
TLE | CPP20
hungviet vào 9:53 p.m. 13 feb, 2024
---
3.6 MB
64 / 100
TLE | CPP20
daotuankhoi09 vào 9:48 p.m. 13 feb, 2024
---
3.9 MB
64 / 100
TLE | C++11
uranialuminum vào 10:11 p.m. 13 feb, 2024
---
3.6 MB
64 / 100
TLE | C++14
gtd vào 10:06 p.m. 13 feb, 2024
---
59.9 MB
64 / 100
TLE | C++17 (64)
ThienNhan vào 10:10 p.m. 13 feb, 2024
---
3.9 MB
59 / 100
TLE | CPP20
tuongtaylor vào 10:04 p.m. 13 feb, 2024
---
1.0 GB