100 / 100
AC | CPP20
sad vào 9:01 p.m. 13 feb, 2024
1.19s
4.3 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
i_loveMaiPhuong vào 3:40 p.m. 26 feb, 2024
1.22s
3.8 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
Vkhang vào 10:10 p.m. 13 feb, 2024
1.31s
5.2 MB
100 / 100
AC | CPP20
I_love_Hoang_Anh vào 8:50 p.m. 13 feb, 2024
1.31s
3.8 MB
100 / 100
AC | C++14
hmanh2007 vào 10:00 p.m. 13 feb, 2024
1.35s
5.8 MB
100 / 100
AC | CPP20
buon_choi96 vào 9:05 p.m. 13 feb, 2024
1.35s
4.3 MB
100 / 100
AC | CPP20
UMPxM416 vào 9:20 p.m. 13 feb, 2024
1.40s
4.5 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
son2008 vào 9:12 p.m. 13 feb, 2024
1.47s
4.3 MB
100 / 100
AC | CPP20
VilleClaude vào 9:56 p.m. 13 feb, 2024
1.51s
4.3 MB
100 / 100
AC | C++14
SolraNeubauler vào 8:26 p.m. 13 feb, 2024
1.56s
4.1 MB
100 / 100
AC | CPP20
lftroq vào 8:52 p.m. 13 feb, 2024
1.58s
4.1 MB
100 / 100
AC | CPP20
daotuankhoi09 vào 8:55 p.m. 13 feb, 2024
1.62s
6.7 MB
100 / 100
AC | CPP20
FoolestBoy vào 8:38 p.m. 13 feb, 2024
1.70s
4.1 MB
100 / 100
AC | C++14
phuocpc23 vào 12:57 p.m. 14 feb, 2024
1.74s
3.8 MB
100 / 100
AC | C++14
tinhnopro vào 8:38 a.m. 15 feb, 2024
1.75s
3.8 MB
100 / 100
AC | CPP20
nguyenlamkhanh vào 11:07 a.m. 14 feb, 2024
1.75s
4.1 MB
100 / 100
AC | C++11
huyhau6a2 vào 11:18 p.m. 7 feb, 2024
1.76s
4.1 MB
100 / 100
AC | CPP20
tiendat175 vào 7:30 a.m. 14 feb, 2024
1.82s
4.9 MB
100 / 100
AC | CPP20
hungcubuso1vn vào 12:27 a.m. 14 feb, 2024
1.90s
3.9 MB
100 / 100
AC | CPP20
Ejen vào 8:28 p.m. 13 feb, 2024
1.94s
5.1 MB
100 / 100
AC | C++11
taco29 vào 8:37 p.m. 13 feb, 2024
1.96s
7.1 MB
100 / 100
AC | CPP20
nbn vào 7:58 a.m. 14 feb, 2024
2.00s
5.2 MB
100 / 100
AC | CPP20
neal vào 8:22 a.m. 14 feb, 2024
2.02s
4.3 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
nathan4690 vào 9:32 p.m. 13 feb, 2024
2.10s
7.7 MB
100 / 100
AC | C++11
NhuDat vào 12:24 a.m. 14 feb, 2024
2.12s
4.1 MB
100 / 100
AC | C++14
hoanglinh142007 vào 8:42 p.m. 13 feb, 2024
2.36s
6.6 MB
100 / 100
AC | C++11
thangtrung1101 vào 9:00 a.m. 14 feb, 2024
2.42s
3.8 MB
100 / 100
AC | C++14
SaKaTa vào 11:47 p.m. 13 feb, 2024
2.71s
4.1 MB
100 / 100
AC | CPP20
lhongphong2005 vào 9:41 p.m. 14 feb, 2024
2.78s
6.2 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
gmozzff vào 10:50 a.m. 6 mar, 2024
2.83s
5.9 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
duongquocbao vào 7:57 a.m. 14 feb, 2024
2.92s
4.3 MB
100 / 100
AC | CPP20
hungviet vào 8:34 a.m. 14 feb, 2024
2.97s
6.7 MB
100 / 100
AC | C++11
KhoaNe53 vào 11:03 a.m. 14 feb, 2024
3.07s
6.9 MB
100 / 100
AC | CPP20
manh_str123 vào 9:09 p.m. 13 feb, 2024
3.29s
8.4 MB
100 / 100
AC | CPP20
KhachDuLichj vào 8:24 a.m. 14 feb, 2024
3.43s
7.1 MB
100 / 100
AC | CPP20
nguyentienphukhang vào 9:04 p.m. 13 feb, 2024
3.57s
9.6 MB
100 / 100
AC | CPP20
ilovetdnp vào 9:19 p.m. 13 feb, 2024
3.61s
10.9 MB
100 / 100
AC | CPP20
congamoitapcode vào 8:08 p.m. 13 feb, 2024
3.83s
8.4 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
Kiet07 vào 7:39 p.m. 18 feb, 2024
4.05s
9.2 MB
100 / 100
AC | CPP20
_iro_ vào 9:13 p.m. 13 feb, 2024
4.20s
12.9 MB
100 / 100
AC | CPP20
TuanAnhTank vào 8:51 p.m. 13 feb, 2024
4.84s
6.8 MB
100 / 100
AC | CPP20
hungeazy08 vào 5:59 p.m. 14 feb, 2024
4.92s
10.5 MB
100 / 100
AC | CPP20
khanhdt03 vào 9:54 p.m. 13 feb, 2024
5.27s
9.4 MB
sweetwibu2k8 vào 11:27 a.m. 14 feb, 2024
1.53s
3.8 MB
gtd vào 8:42 p.m. 13 feb, 2024
2.69s
9.4 MB
tanduc111 vào 9:03 p.m. 13 feb, 2024
1.25s
5.2 MB
Seer_2210 vào 8:25 p.m. 13 feb, 2024
3.28s
7.7 MB
tuanm2009 vào 9:29 p.m. 13 feb, 2024
1.27s
4.3 MB
88 / 100
TLE | CPP20
bigbia1234567 vào 6:15 p.m. 28 feb, 2024
---
8.4 MB
Ahjin vào 8:23 p.m. 13 feb, 2024
2.43s
6.2 MB