100 / 100
AC | C++17 (64)
fofofo vào 9:18 p.m. 13 feb, 2024
0.64s
3.4 MB
100 / 100
AC | CPP20
vutrongluan vào 8:33 p.m. 13 feb, 2024
0.75s
3.4 MB
100 / 100
AC | CPP20
anhtq vào 9:06 p.m. 13 feb, 2024
0.77s
3.4 MB
100 / 100
AC | C++11
huyhau6a2 vào 11:10 p.m. 7 feb, 2024
0.78s
3.4 MB
100 / 100
AC | CPP20
hainam2k9 vào 9:24 p.m. 13 feb, 2024
0.80s
7.3 MB
100 / 100
AC | C++14
hmanh2007 vào 9:59 p.m. 13 feb, 2024
0.83s
11.2 MB
100 / 100
AC | C++14
tinhnopro vào 9:19 p.m. 13 feb, 2024
0.85s
10.9 MB
100 / 100
AC | C++14
SolraNeubauler vào 8:11 p.m. 13 feb, 2024
0.85s
10.9 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
i_loveMaiPhuong vào 3:23 p.m. 26 feb, 2024
0.86s
3.4 MB
100 / 100
AC | CPP20
quanto vào 9:52 p.m. 13 feb, 2024
0.86s
10.1 MB
100 / 100
AC | C
LeQuangLiem vào 8:13 p.m. 13 feb, 2024
0.86s
9.2 MB
100 / 100
AC | CPP20
FoolestBoy vào 8:25 p.m. 13 feb, 2024
0.88s
7.1 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
khoad vào 8:25 p.m. 13 feb, 2024
0.88s
10.9 MB
100 / 100
AC | C++11
taco29 vào 8:20 p.m. 13 feb, 2024
0.90s
7.1 MB
100 / 100
AC | CPP20
buon_choi96 vào 9:57 p.m. 13 feb, 2024
0.91s
7.1 MB
100 / 100
AC | CPP20
tuongtaylor vào 8:16 p.m. 13 feb, 2024
0.93s
3.4 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
nguyenvanphu2 vào 8:29 p.m. 13 feb, 2024
0.93s
6.6 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
khnguyennn vào 4:25 p.m. 24 feb, 2024
0.95s
7.3 MB
100 / 100
AC | C++11
uranialuminum vào 9:56 p.m. 13 feb, 2024
0.95s
3.4 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
gmozzff vào 8:17 p.m. 13 feb, 2024
0.96s
6.8 MB
100 / 100
AC | CPP20
hungviet vào 8:16 p.m. 13 feb, 2024
0.99s
9.9 MB
100 / 100
AC | C++11
KhoaNe53 vào 10:05 p.m. 13 feb, 2024
1.09s
14.6 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
nathan4690 vào 8:14 p.m. 13 feb, 2024
1.10s
3.4 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
nguyenminhhieucnt vào 8:35 p.m. 13 feb, 2024
1.13s
11.2 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
duyoke vào 8:22 p.m. 15 feb, 2024
1.13s
7.7 MB
100 / 100
AC | CPP20
lhongphong2005 vào 9:30 p.m. 14 feb, 2024
1.15s
7.3 MB
100 / 100
AC | CPP20
UMPxM416 vào 8:13 p.m. 13 feb, 2024
1.19s
11.2 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
minh2202200 vào 8:55 a.m. 14 feb, 2024
1.19s
3.4 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
0xc011t vào 9:40 p.m. 18 feb, 2024
1.20s
11.2 MB
100 / 100
AC | CPP20
Doraemon_BD vào 8:46 p.m. 13 feb, 2024
1.21s
6.6 MB
100 / 100
AC | CPP20
lftroq vào 4:01 p.m. 14 feb, 2024
1.23s
3.4 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
kinii vào 9:14 p.m. 13 feb, 2024
1.24s
10.1 MB
100 / 100
AC | C++14
_nhphuc vào 11:50 p.m. 13 feb, 2024
1.24s
3.4 MB
100 / 100
AC | CPP20
bigbia1234567 vào 3:00 p.m. 27 feb, 2024
1.26s
9.9 MB
100 / 100
AC | CPP20
astroneat vào 12:34 a.m. 7 mar, 2024
1.28s
11.4 MB
100 / 100
AC | CPP20
ngtlong09 vào 8:23 p.m. 13 feb, 2024
1.28s
7.3 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
n1phuclq vào 5:22 p.m. 28 feb, 2024
1.31s
11.4 MB
100 / 100
AC | CPP20
hungcubuso1vn vào 12:09 a.m. 14 feb, 2024
1.32s
3.4 MB
100 / 100
AC | C++11
DongHa vào 8:20 a.m. 14 feb, 2024
1.36s
10.9 MB
100 / 100
AC | C++14
Ahjin vào 8:04 p.m. 13 feb, 2024
1.38s
7.1 MB
100 / 100
AC | CPP20
phdungungungu1 vào 8:06 p.m. 13 feb, 2024
1.39s
9.9 MB
100 / 100
AC | CPP20
turtle vào 3:41 p.m. 14 feb, 2024
1.41s
3.4 MB
100 / 100
AC | CPP20
thieunguyenhuy vào 1:55 p.m. 14 feb, 2024
1.43s
7.1 MB
100 / 100
AC | CPP20
tiendat175 vào 7:12 a.m. 21 feb, 2024
1.43s
11.4 MB
100 / 100
AC | CPP20
LukaUru vào 11:40 p.m. 13 feb, 2024
1.46s
9.9 MB
100 / 100
AC | C++14
NGUYEN2007_1 vào 10:52 a.m. 14 feb, 2024
1.46s
6.6 MB
100 / 100
AC | CPP20
Ejen vào 8:27 p.m. 13 feb, 2024
1.47s
12.4 MB
100 / 100
AC | CPP20
SP_Caramen vào 12:50 p.m. 15 feb, 2024
1.47s
6.6 MB
100 / 100
AC | CPP20
sad vào 8:14 p.m. 13 feb, 2024
1.50s
11.2 MB
100 / 100
AC | C++14
lemonpro vào 8:41 p.m. 13 feb, 2024
1.51s
11.2 MB