100 / 100
AC | CPP20
DuyTruotTuyen vào 4:31 p.m. 5 feb, 2024
3.84s
20.6 MB
100 / 100
AC | CPP20
hungcubuso1vn vào 7:55 p.m. 3 feb, 2024
5.52s
39.4 MB
100 / 100
AC | CPP20
_inaccurate vào 9:00 p.m. 3 feb, 2024
8.08s
23.7 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
fanboys vào 7:37 p.m. 3 feb, 2024
8.24s
23.7 MB
100 / 100
AC | CPP20
miyakiCoder vào 7:50 p.m. 3 feb, 2024
8.27s
41.3 MB
100 / 100
AC | CPP20
thần_rùa_kim_quy vào 8:11 p.m. 3 feb, 2024
13.23s
44.3 MB
100 / 100
AC | C++14
NGUYEN2007_1 vào 6:10 p.m. 4 feb, 2024
14.38s
44.1 MB
100 / 100
AC | PYPY3
flo vào 9:30 p.m. 3 feb, 2024
17.78s
121.8 MB
100 / 100
AC | CPP20
vinhcontem vào 5:50 p.m. 5 feb, 2024
24.52s
48.6 MB
73 / 100
TLE | C++17 (64)
baor291912 vào 8:57 a.m. 4 feb, 2024
---
167.2 MB
72 / 100
TLE | C++17 (64)
Vkhang vào 7:43 p.m. 5 feb, 2024
---
3.4 MB
64 / 100
TLE | C++17 (64)
tungbeo vào 8:28 p.m. 3 feb, 2024
---
128.4 MB
54 / 100
TLE | C++14
SolraNeubauler vào 8:07 p.m. 3 feb, 2024
---
139.1 MB
53 / 100
RTE | C++17 (64)
accclonecualequangliem vào 8:02 p.m. 3 feb, 2024
114.93s
247.5 MB
50 / 100
RTE | C++17 (64)
LeQuangLiem vào 7:53 p.m. 3 feb, 2024
9.66s
3.4 MB
50 / 100
TLE | C++11
lostcontrol vào 7:38 p.m. 3 feb, 2024
---
3.4 MB
hieeus vào 9:26 p.m. 3 feb, 2024
1.23s
3.4 MB
200len3nghin vào 9:20 p.m. 3 feb, 2024
1.19s
3.4 MB