100 / 100
AC | C++17 (64)
Sherwin vào 6:28 p.m. 1 jul, 2024
8.26s
3.6 MB
100 / 100
AC | CPP20
hungcubuso1vn vào 9:39 p.m. 3 feb, 2024
9.10s
3.6 MB
100 / 100
AC | C++14
SaKaTa vào 10:29 p.m. 5 feb, 2024
9.28s
3.6 MB
100 / 100
AC | C++11
NhuDat vào 1:11 p.m. 13 feb, 2024
21.08s
3.4 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
NguyenKhangNinh_69 vào 10:10 p.m. 21 may, 2024
21.14s
3.5 MB
100 / 100
AC | CPP20
NgVanMinh vào 9:50 p.m. 3 feb, 2024
21.99s
3.4 MB
100 / 100
AC | CPP20
_inaccurate vào 9:58 a.m. 5 feb, 2024
24.08s
4.9 MB
100 / 100
AC | CPP20
DuyTruotTuyen vào 6:46 p.m. 5 feb, 2024
29.89s
3.6 MB
100 / 100
AC | CPP20
flo vào 12:40 p.m. 27 jan, 2024
32.82s
3.4 MB
100 / 100
AC | C++14
dzhoz0 vào 11:07 a.m. 5 feb, 2024
34.24s
3.4 MB
100 / 100
AC | CPP20
dry_code vào 4:27 p.m. 1 jul, 2024
41.70s
4.1 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
fanboys vào 9:38 p.m. 3 feb, 2024
43.64s
3.4 MB
79 / 100
TLE | PAS
fpccvn vào 5:02 p.m. 12 feb, 2024
---
29.3 MB
61 / 100
TLE | C++14
Brat2548 vào 11:03 p.m. 15 feb, 2024
---
3.4 MB
60 / 100
IR | PYPY3
NGUYEN2007_1 vào 9:21 a.m. 4 feb, 2024
36.35s
75.9 MB
60 / 100
TLE | CPP20
miyakiCoder vào 7:37 p.m. 3 feb, 2024
---
3.4 MB
60 / 100
TLE | CPP20
duchieulc vào 9:26 p.m. 3 feb, 2024
---
3.4 MB
60 / 100
TLE | CPP20
thần_rùa_kim_quy vào 9:18 p.m. 3 feb, 2024
---
3.6 MB
60 / 100
TLE | C++14
dkx74642 vào 10:55 a.m. 4 feb, 2024
---
3.4 MB
60 / 100
TLE | CPP20
thuan2201 vào 8:58 a.m. 12 feb, 2024
---
3.4 MB
60 / 100
TLE | C++11
lostcontrol vào 10:09 p.m. 3 feb, 2024
---
3.4 MB
60 / 100
TLE | C++17 (64)
baor291912 vào 7:54 p.m. 3 feb, 2024
---
3.4 MB
60 / 100
TLE | C++17 (64)
Vkhang vào 3:08 p.m. 8 feb, 2024
---
3.4 MB
60 / 100
TLE | C++17 (64)
fofofo vào 11:13 p.m. 13 feb, 2024
---
3.4 MB
59 / 100
TLE | C++17 (64)
tungbeo vào 7:45 p.m. 3 feb, 2024
---
4.3 MB
20 / 100
TLE | C++11
LeQuangLiem vào 7:43 p.m. 3 feb, 2024
---
3.6 MB
20 / 100
TLE | PYPY3
khanhdaibu vào 5:15 p.m. 14 apr, 2024
---
68.9 MB
15 / 100
TLE | PY3
Monster2016 vào 7:20 p.m. 20 mar, 2024
---
137.8 MB
6 / 100
TLE | C++17 (64)
e3320198 vào 9:08 p.m. 3 feb, 2024
---
3.4 MB
5 / 100
TLE | C++17 (64)
ThienNhan vào 9:26 p.m. 3 feb, 2024
---
3.4 MB