TLEOJ Contest #14

Luật thi đấu của contest:

  • Thời gian làm bài: 180 phút, từ 20 giờ đến 23 giờ ngày 21/06/2024.
  • Số bài: 6-8 bài.
  • Đóng băng bảng điểm: 60 phút cuối.
  • Thể thức: Tổng điểm mỗi bài là tổng điểm các test - 20 phút penalty cho mỗi lần nộp trước lần nộp cuối cùng làm thay đổi kết quả.

Chúng mình xin cảm ơn các thành viên của ban ra đề đã chuẩn bị những bài tập chất lượng cho contest: Noobcoder, SolraNeubauler, moi_hoc_code, kitngao.

Comments