Quốc tế thiếu nhi 2024 [SCAT + PY, Div.3]

Contest tính rating cho các bạn có rating từ 1599 trở xuống.

Luật tính điểm: Điểm của mỗi bài của bạn sẽ là tổng điểm của 3 thành phần sau:

  • Điểm gốc của mỗi bài: Số điểm bạn nhận được cho bài nộp tỉ lệ thuận với số bộ kiểm thử mà chương trình của bạn chạy đúng. Đề sẽ gồm 3 bài với điểm tối đa của mỗi bài là 300.
  • Điểm thưởng thời gian nộp: Nếu điểm gốc của bài nộp của bạn lớn hơn 0 thì thời gian bạn nộp bài càng sớm bạn sẽ được cộng càng nhiều điểm (1 phút = 1 điểm).
  • Điểm thưởng cho lần nộp đầu tiên: Nếu điểm gốc của bài nộp của bạn lớn hơn 0 và đây là lần nộp bài đầu tiên của bạn cho bài đó thì bạn sẽ được cộng 20 điểm cho bài nộp.

Thể thức này sẽ tính điểm dựa trên lần nộp bài cuối cùng của bạn cho mỗi bài, vậy nên hãy cân nhắc kĩ trước khi nộp bài.

Ví dụ về cách tính điểm và hiển thị trên bảng xếp hạng

Ví dụ bạn A thực hiện hai lần nộp bài cho bài 1 với thời gian lần lượt là 15 phút và 20 phút sau thời điểm tính giờ làm bài và số điểm lần lượt là 1020.

  • Ở lần nộp bài đầu tiên, bạn A được 10 điểm gốc + 60 - 15 = 45 điểm thời gian + 20 điểm do lần nộp đầu tiên = 75 điểm. Do đó kể thử phút thứ 15 điểm hiển thị trên bảng xếp hạng của A là 75 điểm.
  • Ở lần nộp bài thứ hai, bạn A được 20 điểm gốc + 60 - 20 = 40 điểm thời gian = 60 điểm. Do bảng xếp hạng chỉ lấy kết quả lần nộp cuối cùng nên kể từ phút thứ 25 điểm hiển thị trên bảng xếp hạng của A là 60 điểm.

Problems

Problem Points AC Rate Users
Make It The Same 800 70.0% 11
Make It Divisible By 6 800 11.8% 1
Lucky Trio 800 28.6% 2Comments

There are no comments at the moment.