TLEOJ Cup 2024 - Vòng loại thứ bảy

Vòng loại thứ bảy - TLEOJ Cup 2024

Lưu ý: Tất cả các bài đều nhập xuất qua file, và chỉ được nộp không quá 3 lần.

Cách nhập xuất qua file
Pascal

Thêm các lệnh này vào đầu bài

assign(input,'BITSET.inp'); reset(input);
assign(output,'BITSET.out'); rewrite(output);

và dùng các lệnh read(), readln(), write(), writeln() như bình thường.
(BITSET.inp, BITSET.out là các tên file, có thể thay thế bằng các tên file khác)

C++

Thêm các lệnh này vào đầu hàm main

freopen("BITSET.inp", "r", stdin);
freopen("BITSET.out", "w", stdout);

và dùng các lệnh scanf(), cin >>, printf(), cout << như bình thường.
(BITSET.inp, BITSET.out là các tên file, có thể thay thế bằng các tên file khác)

Python

Thêm các lệnh này vào đầu chương trình

import sys
sys.stdin = open("BITSET.inp", "r")
sys.stdout = open("BITSET.out", "w")

và dùng các lệnh input(), print() như bình thường.
(BITSET.inp, BITSET.out là các tên file, có thể thay thế bằng các tên file khác)

Comments